Skip to main content

The TfW Graduate Scheme – catching up with our new graduates

22 Hyd 2021

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer carfan newydd o raddedigion i ymuno â chynllun Trafnidiaeth Cymru i Raddedigion ym mis Medi 2022.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous ledled y busnes, yn ogystal â'r cyfle i ennill cymhwyster proffesiynol a chymryd rhan mewn rhaglen ddysgu a chymorth fewnol.

Yn ddiweddar, buom yn siarad ag Abbie Tarrant ac Ali Shah, sydd wedi ymuno â Trafnidiaeth Cymru yn ddiweddar fel dau o'r graddedigion cyntaf i ddechrau'r cynllun, gan ofyn iddyn nhw sut maen nhw'n ymgartrefu a pham y gwnaethon nhw ddewis ddod aton ni. Mae Ali wedi ymuno â'n tîm Cyllid, tra bod Abbie wedi ymuno â'r tîm Diogelwch a Chynaliadwyedd fel Dadansoddwr Risg. Hefyd, buom yn siarad â Sian Holt, ein Partner Busnes Adnoddau Dynol, sy'n goruchwylio'r cynllun i raddedigion, gan gynnwys darparu cymorth a chefnogaeth i'n graddedigion newydd.

Abbie-2

Beth wnaeth eich denu i weithio i Trafnidiaeth Cymru?
AT: Yr hyn a'm denodd yn fwy na dim i Trafnidiaeth Cymru oedd y diwylliant, a’r cyfle i weithio ar brosiectau a fyddai'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fusnesau, cymunedau a phobl Cymru.

AS: Bod yn rhan o sefydliad sy'n cael effaith gadarnhaol hirdymor yng Nghymru. Roedd gwerthoedd craidd Trafnidiaeth Cymru sef cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cyd-fynd â'm gwerthoedd personol. Hefyd, roeddwn i'n awyddus i ennill profiad o weithio i sefydliad cyffrous sy'n tyfu yn y sector cyhoeddus.

Pa agweddau ar gynllun Trafnidiaeth Cymru i raddedigion a oedd yn apelio fwyaf atoch chi?
AS: Roeddwn i'n hoffi'r ffaith bod y cynllun yn cynnwys rhaglen dysgu a chymorth gwbl integredig i helpu i ddatblygu fy sgiliau proffesiynol a phersonol. Hefyd, mae'r cynllun yn seiliedig ar batrwm cylch, sy'n rhoi cyfle i mi gael blas ar rolau gwahanol. Yn ogystal, mae'r cynllun i raddedigion yn caniatáu i mi weithio tuag at gyflawni fy nghymhwyster cyfrifyddu proffesiynol.

AT: Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnig cynllun cystadleuol gyda chyflog a buddion gwych, ac wrth wneud cais, doedd dim cynllun cystal â hwn yng Nghymru yn fy marn i. Y peth mwyaf trawiadol i mi am y cynllun oedd y ffaith ei fod yn canolbwyntio ar ddatblygu graddedigion i fod yn arweinwyr y dyfodol, ochr yn ochr ag ennill profiad a dysgu agweddau technegol ar y rôl. Bydd gweithdai a gweminarau'n cael eu cynnal yn ymwneud â phynciau fel arweinyddiaeth, rheoli prosiectau a chydnerthedd.

Ar ôl cwblhau'r cynllun, rwy'n teimlo y byddaf wedi datblygu fy hun yn dechnegol ac wedi meithrin y sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen i ddatblygu fy hun yn broffesiynol. Hefyd, bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu cymorth i mi astudio ymhellach er mwyn ennill achrediad proffesiynol mewn maes perthnasol. Rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i ddilyn cymhwyster o'm dewis. Ar hyn o bryd rwy'n pwyso a mesur fy opsiynau ac yn ystyried pa gymhwyster a fydd yn addas i mi a'm dyheadau gyrfa hirdymor.

Beth yw eich argraffiadau cyntaf ers dechrau gweithio yma?
AT: Mae fy nghydweithwyr yn fy nhîm ac yn y sefydliad ehangach yn brofiadol ac yn wybodus iawn, ac maen nhw'n dod o gefndiroedd amrywiol. Mae pawb yn groesawgar iawn ac yn hapus bob amser i helpu ac egluro pethau pan rwy'n gofyn iddyn nhw. Rwy'n gwybod y byddaf yn mwynhau fy amser yn Trafnidiaeth Cymru ac yn dysgu llawer yma.

AS: Mae fy argraffiadau cyntaf wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae pawb yn Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn groesawgar a chefnogol iawn.

 

Graduates Ponty Park-2

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf yn eich rôl newydd?
AS: Mae'r sefydliad yn llawn bwrlwm ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i ddysgu a datblygu. Rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o dwf Trafnidiaeth Cymru.

AT: Yn gyntaf, rwy'n teimlo'n llawn cyffro am y gwaith heriol y byddaf yn ei wneud. Fel rhywun sydd â chefndir ym maes mathemateg, rwy'n mwynhau datrys problemau a gweithio ar heriau anodd sy'n fy ymestyn ar lefel bersonol. Yn ail, rwy'n edrych ymlaen at y cyfleoedd i gysylltu â chydweithwyr ym meysydd gwahanol y busnes ac mewn sefydliadau partner. Trwy wrando ar brofiadau, barn a syniadau pobl eraill, rwy'n credu bod modd dysgu llawer, ac rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i ryngweithio ag amrywiaeth eang o bobl.

Beth ydych chi'n gobeithio ei gyflawni yn ystod y 30, 60 a 90 diwrnod cyntaf yn eich rôl?
AT: O fewn y mis cyntaf, rwy'n gobeithio deall mwy am sut mae'r sefydliad a'r diwydiant rheilffyrdd yn gyffredinol yn gweithredu. Hefyd, rwy'n gobeithio dechrau meithrin perthynas ystyrlon gyda chydweithwyr ledled y busnes ac o fewn fy nhîm.

Ar ôl deufis, gobeithio y byddaf yn gweithio ar brosiectau a thasgau ystyrlon a fydd yn cael effaith wirioneddol ar helpu'r busnes i gyflawni ei nodau, gan ymestyn fy hun yn broffesiynol hefyd.

Erbyn diwedd mis tri, rwy'n gobeithio y byddaf yn ddigon hyderus a gwybodus i arwain rhai tasgau a dechrau ysbrydoli arloesedd a newid.

AS: Yn ystod y 30 diwrnod cyntaf, rwy'n gobeithio datblygu perthynas waith gadarn gyda'm cydweithwyr, a deall y sefydliad yn well trwy fynychu'r holl gyfarfodydd staff a sesiynau Dysgu dros Ginio.

Yn ystod y 60 diwrnod cyntaf, rwy'n gobeithio derbyn cyfrifoldeb am brosesau diwedd y mis a helpu i ddatblygu dulliau newydd o weithio. Byddaf yn parhau i weithio ar gysylltiadau â chydweithwyr ledled Trafnidiaeth Cymru, a dechrau astudio ar gyfer fy nghymhwyster proffesiynol.

Yn y 90 diwrnod cyntaf, rwy'n gobeithio cyfrannu mwy at waith Gweithwyr Proffesiynol Ifanc y Rheilffyrdd a'r pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, a chwblhau fy hyfforddiant cymorth cyntaf iechyd meddwl.

Graduates on bridge-2

Pam mae Trafnidiaeth Cymru wedi dewis lansio cynllun i raddedigion?
SH: Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio Cynllun i Raddedigion er mwyn datblygu talent y dyfodol. Rydym am ddenu unigolion ifanc a thalentog a’u cadw yng Nghymru ac rydym yn credu bod ein cynllun yn ddelfrydol i ddatblygu graddedigion i fod yn arweinwyr ein busnes yn y dyfodol.

Beth yw nodau ac amcanion y cynllun i raddedigion?
SH: Paratoi ein graddedigion i fod yn arweinwyr ein busnes yn y dyfodol. Mae ein cynllun yn addysgol ac yn ymarferol.

Pa fath o rolau sy'n cael eu cynnig gan Trafnidiaeth Cymru ar gyfer graddedigion ym mis Medi 2022?
SH: Mae gennym nifer o ffrydiau gwahanol, gan gynnwys Cyllid, Adnoddau Dynol, Cyfathrebu ac Ymgysylltu, Gweithrediadau Trafnidiaeth, Caffael a'r Gadwyn Gyflenwi, Profiad Cwsmeriaid, a Rheoli Prosiectau a Pheirianneg.

Pa fath o bobl y mae Trafnidiaeth Cymru yn gobeithio eu denu i'r cynllun i raddedigion?
SH: Rydym yn chwilio am ystod amrywiol a deinamig o bobl! Mae ein proses recriwtio wedi'i llunio i ganolbwyntio ar yr unigolyn sy'n gwneud cais, yn hytrach na'r radd. Mae'n bwysig iawn i ni ein bod yn dod o hyd i bobl sy'n rhannu ein credoau â'n diwylliant. Rydym am weld yr unigolyn gwirioneddol gydol y broses.

Pam y dylai graddedigion ddewis Trafnidiaeth Cymru?
SH: Mae llawer o bethau cyffrous yn digwydd yn y busnes a bydd ein graddedigion yn cael cyfle i fod yn rhan o'r holl fwrlwm. Yn fwy na hynny, mae ein cynllun yn seiliedig ar batrwm cylch sy'n rhoi’r cyfle i unigolion gael blas ar feysydd eraill fel ein partneriaid cyflenwi, a chael profiad o fusnesau yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat, sy'n nodwedd wirioneddol wahanol.

Rydym yn cymryd gofal mawr o'n gweithwyr cyflogedig ac yn cynnig pecyn cystadleuol iawn i'n graddedigion. I gael mwy o wybodaeth am y cynllun, a chlywed barn ein graddedigion presennol, ewch i'n gwefan bwrpasol ar gyfer y cynllun i raddedigion: https://www.trcgyrfaoeddcynnar.cymru/

Graduates Llys Cadwyn