Skip to main content

More Valley Railway Lines Electrified for Metro

30 Hyd 2023

Mae Trafnidiaeth Cymru gam arall yn nes at gyflawni Metro De Cymru ac mae bellach wedi trydaneiddio’r rheilffordd o Aberdâr i Bontypridd a Merthyr Tudful i Abercynon.

Mae dros 60,000 metr o Gyfarpar Llinellau Uwchben (OLE) nawr wedi cael ei drydaneiddio ar draws holl rwydwaith rheilffyrdd Metro De Cymru.

Bydd Metro De Cymru yn darparu mwy o wasanaethau rheilffyrdd ac yn ei gwneud yn haws i bobl deithio yn y rhanbarth. Mae trenau tram Class 398 newydd sbon Citylink eisoes yn cael eu profi ar lwybrau’r Metro ac mae’r Depo Metro gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf bron â chael ei gwblhau.

Dywedodd Karl Gilmore, Cyfarwyddwr Seilwaith y Rheilffyrdd yn TrC:

“Mae hon yn garreg filltir allweddol arall yn y gwaith o drawsnewid rheilffyrdd craidd y cymoedd wrth i ni barhau i symud ymlaen i gyflawni Metro De Cymru.

Mae’n gyffrous iawn gweld mwy o reilffyrdd yn cael eu trydaneiddio yn Ne Cymru a thrwy gyflawni’r Metro byddwn yn darparu opsiwn teithio mwy cynaliadwy i bobl.

Depo Ffynnon Taf yw cartref ein trenau tram newydd ac mae’n wych gweld y cerbydau rheilffordd ysgafn hyn allan yn cael eu profi ac mewn gwasanaeth i deithwyr cyn bo hir”.

Mae gwaith trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd ar gyfer y Metro wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a bydd yn golygu bod modd darparu gwasanaethau cyflymach ac amlach rhwng Caerdydd a Blaenau'r Cymoedd. 

Wrth i TrC barhau i drydaneiddio mwy o’r rheilffordd yn Ne Cymru, maen nhw’n annog y cyhoedd i fod yn ymwybodol o’r risgiau diogelwch. Mae tresmasu ar y rheilffordd yn anghyfreithlon, ac mae gwneud hynny heddiw yn golygu risg uwch o losgiadau difrifol a marwolaeth yn y pen draw.

Os gwelwch chi unrhyw ymddygiad amheus ar y cledrau, rhowch wybod i’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig:

· Ffoniwch 0800 40 50 40

· Anfonwch neges destun at 61016

· Ffoniwch 999 mewn argyfwng

· Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.