Skip to main content

Extra trains arrive for Transport for Wales

03 Medi 2019

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi derbyn y trên Turbostar Dosbarth 170 cyntaf gan Greater Anglia.

Cyrhaeddodd Uned 170207 ddepo Treganna ddydd Sul 1 Medi. Mae gan y trên sydd â thri cherbyd 186 o seddi a bydd saith uned arall â thri cherbyd a phedair uned â dau gerbyd yn ymuno ag ef yn fuan, gyda phob un yn darparu seddi ar gyfer 110 o deithwyr.

Bydd yr hyfforddiant i yrwyr yn cychwyn ar 16 Medi a bydd disgwyl i’r unedau ddechrau cynnig gwasanaeth ar reilffordd Cheltenham i Faesteg ym mis Rhagfyr 2019. Ar yr amod bod llwybr yn cael ei glirio, mae Trafnidiaeth Cymru hefyd yn ystyried opsiynau i redeg trenau ar reilffordd Glynebwy a Rheilffordd Calon Cymru yn y dyfodol.

Gan siarad am gyrhaeddiad y fflyd newydd, dywedodd Sara Holland, Cyfarwyddwr Cerbydau, fod derbyn y trên Dosbarth 170 cyntaf yn garreg filltir bwysig i Trafnidiaeth Cymru: “Mae’r trenau Dosbarth 170 yn darparu gwasanaeth mwy modern a dibynadwy gyda system awyru a socedi trydan. Mae’r rhain yn drenau cyfforddus a fydd yn cynyddu capasiti yn sylweddol ac yn darparu profiad o safon i gwsmeriaid sy’n teithio ar y trên.

“Gyda chefnogaeth ein partneriaid yn y diwydiant, mae ein cydweithwyr fflyd yn gweithio’n hynod o galed i gyflwyno cerbydau newydd, adnewyddu trenau presennol a gwneud gwaith addasu sydd ei angen yn ddirfawr. Mae hon yn rhaglen £800 miliwn a fydd yn trawsnewid profiad ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr fel ei gilydd; bydd cyfartaledd oedran y fflyd yn gostwng o 25 mlwydd oed i saith mlwydd oed erbyn 2024 a bydd 95% o deithiau ar fflyd newydd o 148 o drenau erbyn 2023.”

Ychwanegodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru: “Mae’n wych bod y trên Dosbarth 170 cyntaf wedi cyrraedd ein depo yn Nhreganna. Mae ein staff wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer cyfnod yr hydref ac yn y dyfodol agos iawn, bydd y cerbydau ychwanegol hyn yn darparu mwy o gapasiti i’n cwsmeriaid ac yn helpu i wneud ein rhwydwaith yn fwy cadarn. Bydd socedi trydan a system awyru yn cael eu gosod ar y trenau Dosbarth 170 i gyd.

“Rydyn ni bob amser yn canolbwyntio ar wella profiad y cwsmer ac mae hon yn enghraifft arall o sut rydyn ni’n gwneud hyn.”