Skip to main content

Railway Engineering Degree Apprenticeship launched by Transport for Wales

31 Mai 2024

Trafnidiaeth Cymru yw'r cwmni trafnidiaeth cyntaf yng Nghymru i lansio Rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Rheilffyrdd.

Mae'r rhaglen 4 blynedd yn brosiect ar y cyd rhwng TrC, Prifysgol De Cymru, Llywodraeth Cymru a Choleg y Cymoedd, a bydd yn cynnwys dysgu yn seiliedig ar waith wrth astudio gradd yn rhan-amser yn y brifysgol.

Mae dwy swydd wag ar gael, un yng nghartref newydd Metro De Cymru yn Ffynnon Taf a'r llall yn nepo Treganna.

Diolch i gyllid Llywodraeth Cymru, ni fydd rhaid i brentisiaid dalu ffioedd dysgu, ac mae'r rôl yn cynnig Cyflog Byw Cenedlaethol i ymgeiswyr tra’n dysgu.

Bydd ymgeiswyr sy’n llwyddo i gwblhau'r rhaglen pedair blynedd hon yn derbyn gradd BSc (Anrh) Peirianneg Rheilffyrdd (Systemau Electrofecanyddol ac Electroneg) yn ogystal â chyfoeth o brofiadau gwaith galwedigaethol.

Dywedodd Marie Daly, Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant TrC:

"Yma yn Trafnidiaeth Cymru, rydym wrthi’n trawsnewid trafnidiaeth i bobl Cymru, a thrwy wneud hyn, rydym yn darparu mwy o gyfleoedd ac yn gwella ansawdd bywyd pobl.

"Wrth i ni fwrw ymlaen â’r nod hwn, rydym yn recriwtio ac yn uwchsgilio ein gweithlu yn barhaus, a thrwy weithio ar y cyd, gallwn gynnig y Rhaglen Brentisiaeth Gradd Peirianneg Rheilffordd hon i'r ymgeiswyr cywir.

"Mae'n gyfle gwych i ennill cyflog wrth ddysgu ac mae’n helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru yn y dyfodol.”

Mae amrywiaeth yn hynod bwysig i TrC ac rydym yn annog menywod a grwpiau na chânt eu cynrychioli’n ddigonol i ymgeisio ac ystyried gyrfa ym maes trafnidiaeth - fel ein bod yn adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu'n well.

Nodiadau i olygyddion


I gwneud cais ewch i - https://trc.cymru/gwybodaeth/ceiswyr-swyddi/ein-swyddi-gwag

Hysbyseb swydd yn fyw ar y 31/05/2024

Dyddiad Cau: 23/06/2024