Skip to main content

Transport for Wales helping rehabilitate people

16 Medi 2021

Heddiw, mae Trafnidiaeth Cymru yn lansio cynllun a fydd yn helpu i adsefydlu pobl ac yn rhoi cyfle iddyn nhw newid eu bywydau.

Mae 'Building Futures - On the right track' / 'Creu Dyfodol - Ar y trywydd iawn' yn gynllun peilot gyda phartneriaid a fydd yn rhoi cyfle i hyd at ddeg troseddwr weithio ar brosiect newydd Metro De Cymru sydd wedi’i leoli yng nghalon y cymoedd yn Hwb Seilwaith Trefforest. 

Y gobaith yw y bydd y cynllun yn rhoi profiad galwedigaethol perthnasol a newid golwg troseddwyr ar fywyd mewn partneriaeth â TrC sy'n cynnwys ARC – Making a Difference, CEM Prescoed, Coleg y Cymoedd, Seilwaith Amey Cymru a phartneriaid cyflenwi Seilwaith TrC, Contractwyr Alun Griffiths, Balfour Beatty Rail a Siemens Mobility.

Lansiodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd y cynllun newydd a dywedodd:

“Nid prosiect trafnidiaeth yn unig yw prosiect Metro De Cymru, mae’n ymwneud â newid bywydau pobl Cymoedd De Cymru a thu hwnt. Mae'r prosiect rhagorol hwn yn enghraifft wych o fuddsoddi mewn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd sydd â buddion llawer ehangach i gymunedau.”

Ychwanegodd Karl Gilmore, Cyfarwyddwr Seilwaith Rheilffordd TrC:

“Yn TrC, rydym wedi ein halinio’n agos â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n rhoi cryn falchder i ni allu lansio ein rhaglen 'Creu Dyfodol - Ar y trywydd iawn' / 'Building Futures - On the right track' heddiw gan ei fod yn caniatáu inni ddefnyddio ein rhaglen datblygu seilwaith Metro De Cymru fel modd o helpu i adsefydlu pobl. Mae'n caniatáu inni weithio gyda'n partneriaid yn ein Cynghrair i ddarparu cynllun adsefydlu a fydd, gobeithio, yn cynnig dyfodol mwy disglair a mwy llwyddiannus i droseddwyr."

Llwytho i Lawr