Newyddion

31 Awst 2018

Trafnidiaeth Cymru yn ehangu ei fwrdd ac yn cryfhau ei uwch dîm drwy benodi aelodau newydd

Transport for Wales expands board and strengthens top team with new appointments

TfW News

Bydd Heather Clash ac Alexia Course yn ymuno â Thrafnidiaeth Cymru wrth i'r cwmni baratoi i gymryd yr awenau o ran rheoli gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o ganol mis Hydref ymlaen.

Mae Heather Clash yn ymuno â Thrafnidiaeth Cymru fel Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid. Mae hi’n gyfrifydd CIMA cymwys ac mae ganddi radd mewn Cyfrifeg o Brifysgol Caerdydd. Bydd Heather hefyd yn ymuno â bwrdd y cwmni, gan gynyddu nifer yr aelodau benywaidd ar y bwrdd i bedwar allan o saith.

Mae Heather yn weithiwr cyllid proffesiynol a phrofiadol ac fe fydd yn ymuno â Thrafnidiaeth Cymru o Capita Group; hi oedd Cyfarwyddwr Cyllid Adran ITS Capita, ac roedd yn gyfrifol am dîm o weithwyr Cyllid proffesiynol a oedd yn cynnal Gweithredoedd yng nghyswllt partneriaethau er mwyn sicrhau refeniw o £110m. Cyn gweithio i Capita, bu Heather yn gweithio mewn amryw o rolau uwch yn y cwmni FTSE 100, Compass Group plc.

Wrth roi sylwadau ynghylch ei phenodiad, dywedodd Heather Clash: “Rwyf yn falch iawn o fod yn ymuno â bwrdd Trafnidiaeth Cymru ar adeg mor dyngedfennol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i drafnidiaeth yng Nghymru ac mae gan Drafnidiaeth Cymru strategaeth uchelgeisiol i Gadw Cymru i Symud. Rwyf yn awyddus i ddefnyddio fy sgiliau a fy mhrofiad i helpu i lywio cyfeiriad strategol y cwmni.”

Bydd Alexia Course yn ymuno â'r tîm fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilffyrdd ar ôl bod yn gweithio i Network Rail, lle roedd yn Gyfarwyddwr Rhaglen newid llwybr gyda chyfrifoldeb dros Lwybr Cymru. Mae Alexia wedi treulio ei gyrfa yn gweithio ym maes rheilffyrdd ac mae ganddi gyfoeth o brofiad yn y maes i’w rannu â Thrafnidiaeth Cymru. Bu’n gweithio mewn nifer o swyddi masnachol a busnes uwch yn Network Rail, gan gynnwys gweithio fel Cyfarwyddwr Masnachol Llwybr ar gyfer Llwybr Cymru. Mae gan Alexia gymhwyster ôl-radd mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Busnes o Brifysgol Warwick.

Ychwanegodd Alexia Course: “Mae Trafnidiaeth Cymru yn trawsnewid trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru ac fe fyddaf yn canolbwyntio ar arwain y gwaith o ddatblygu gwasanaeth trenau sy’n cynnig cyfleoedd i bobl, cymunedau a busnesau yng Nghymru. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’n rhanddeiliaid i ddarparu gwasanaethau diogel a dibynadwy sy’n diwallu anghenion ein teithwyr.”

Dywedodd James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru: “Mae Alexia a Heather yn brofiadol ac yn alluog ac rwyf yn falch iawn o’u croesawu nhw ill dwy i’r uwch dîm. Rwyf hefyd yn falch o weld Heather yn ymuno â'r bwrdd. Mae Trafnidiaeth Cymru yn arwain y gwaith o ddarparu lefelau digyffelyb o fuddsoddiad mewn gwasanaethau trên yng Nghymru, gan gynnwys ein cynlluniau cyffrous ar gyfer gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru. Mae Alexia a Heather yn cynnig profiad gwerthfawr ac ymrwymiad i safon uchel a fydd yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid mewn modd effeithiol, yn ogystal â chyflawni ein gweledigaeth o Gadw Cymru i Symud.”

Mae Nick Gregg, Cadeirydd Dros Dro Trafnidiaeth Cymru, yn croesawu’r penodiadau: “Wrth i Drafnidiaeth Cymru symud ymlaen at gyfnod newydd, mae'r penodiadau hyn yn dangos ein safle fel sefydliad darparu arbenigol. Mae gan Alexia a Heather brofiad a sgiliau a fydd yn ategu ac yn gwella ein huwch dîm wrth i ni Gadw Cymru i Symud. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gydag Alexia a Heather ac rydw i’n falch iawn o groesawu Heather i'r bwrdd.”

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 321180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt