Skip to main content

Transport for Wales signs Zero Racism Wales pledge

03 Tach 2023

Mae James Price, Prif Swyddog Gweithredol TrC wedi arwyddo addewid Cymru Wrth-hiliol ar ran Trafnidiaeth Cymru.

James Price Signs Zero Racism Wales pledge

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o ymuno â sefydliadau Cymreig eraill sydd eisoes wedi arwyddo’r addewid i sefyll yn erbyn hiliaeth a helpu i greu amgylchedd diogel, gwerthfawr a chynhwysol yma yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynllun gweithredu i nodi'r camau pendant a fydd yn mynd i'r afael ag anoddefgarwch hiliol, ethnig a chrefyddol sy'n systemig ac yn sefydliadol, er mwyn sicrhau newid gwirioneddol dros y 10 mlynedd nesaf.

Dyma addewid y cynllun -

  • Rwy'n ymrwymo i hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru, sy'n golygu:
  • Byddaf yn sefyll yn erbyn hiliaeth ac yn hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal i bawb.
  • Ni fyddaf yn goddef rhagfarn hiliol, gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth, cam-drin na thrais yn erbyn unrhyw unigolyn.
  • Byddaf yn sefyll mewn undod, yn dod at ein gilydd, ac yn dweud na wrth hiliaeth, yn ei holl ffurfiau.
  • Byddaf yn hyrwyddo cysylltiadau hil da rhwng pobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.
  • Byddaf yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a theg i bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Yn Trafnidiaeth Cymru rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn creu rhwydwaith trafnidiaeth cynhwysol y gall pawb yng Nghymru fod yn falch ohono.

Byddwn yn sefyll mewn undod yn erbyn hiliaeth a byddwn yn parhau i ymdrechu tuag at ddiwylliant sy'n amrywiol a chynhwysol”

Rydym yn falch o gefnogi Llywodraeth Cymru i sefydlu gweithgor newydd i annog mwy o fenywod a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried gyrfa ym maes trafnidiaeth.

Bwrwch olwg ar ein swyddi gwag: https://trc.cymru/gwybodaeth/ceiswyr-swyddi/ein-swyddi-gwag