Newyddion

19 Gor 2018

Trafnidiaeth Cymru yn agor Uned Busnes ar gyfer Gogledd Cymru

Transport for Wales to open North Wales Business Unit

TfW News

Bydd yr uned newydd yn Wrecsam yn cyflogi 30 o staff i gyd erbyn 2019, a disgwylir y bydd 10 yn cael eu penodi yn 2018.

Mae’r gwaith o recriwtio’r tîm newydd wedi dechrau, gyda swyddi gweinyddol a rhai ym maes ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid, gwasanaethau trên, rheoli prosiectau a thechnegol, a rheoli cyfleusterau ar gael.

Gall ymgeiswyr gallant ddysgu mwy mewn digwyddiadau recriwtio a fydd yn cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru dros yr haf. Sesiwn galw heibio anffurfiol fydd y digwyddiad cyntaf, a bydd yn cael ei gynnal ar 26 Gorffennaf rhwng 4pm a 7pm yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr.

Digwyddiad Recriwtio Trafnidiaeth Cymru, 26 Gorffennaf 2018

Mae TrC yn mynd ati i gyflawni’r weledigaeth o gael rhwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel yng Nghymru sy’n hwylus, yn fforddiadwy, yn integredig ac yn ddiogel. Diben y cwmni yw Cadw Cymru i Symud drwy ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid, rhoi cyngor arbenigol a buddsoddi mewn seilwaith. Y tîm yng Ngogledd Cymru fydd yn arwain gwaith Trafnidiaeth Cymru yn y rhanbarth, a bydd yn defnyddio gwybodaeth leol i lunio strategaeth drafnidiaeth gydgysylltiedig ar gyfer Cymru.

Mae presenoldeb Trafnidiaeth Cymru yn y Gogledd wedi cynyddu wrth iddo gyflwyno prosiectau pwysig fel Parc Glannau Dyfrdwy, sy’n rhan allweddol o’r weledigaeth ar gyfer metro Gogledd-ddwyrain Cymru.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Mae Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar yr Economi yn cydnabod bod gan bob rhanbarth yng Nghymru ei gyfleoedd a’i heriau ei hun. Bydd yr Uned Busnes yn y Gogledd yn rhan bwysig o’r broses o greu system drafnidiaeth fodern ar gyfer Cymru gyfan, sydd wedi’i theilwra i fodloni anghenion lleol.

“Mae Trafnidiaeth Cymru yn sefydliad ifanc sy’n wynebu cyfnod allweddol yn ei ddatblygiad, ac mae gennym bob math o gyfleoedd gwaith ar hyn o bryd. Rydym yn croesawu CVs gan amrywiaeth eang o ymgeiswyr sy’n awyddus i’n helpu i siapio dyfodol trafnidiaeth ym mhob cwr o Gymru.”

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 321180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt