Skip to main content

Transport for Wales and rail unions agree pay deal

16 Rhag 2022

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn eu trafodaethau yn cytuno ar gytundeb cyflog gweithwyr gyda’i partneriaid yn yr Undebau Llafur. 

O ganlyniad i drafodaethau parhaus gyda ffocws clir ar ddatblygu partneriaeth gymdeithasol, mae’r fargen derfynol yn cynnwys oddeutu 4.5% o godiad cyflog gwaelodlin gyda rhannau gwahanol o’r sefydliad yn destun modelau cyflog gwahanol.

Fel sefydliad dielw, sy’n eiddo’n gyfan gwbl i Lywodraeth Cymru, mae Trafnidiaeth Cymru wedi alinio’n llwyr â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) ac yn deall ei gyfrifoldeb i gyflawni i bawb yng Nghymru, yn enwedig yn ystod yr argyfwng costau byw.

Dywedodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, sydd â chyfrifoldeb dros Drafnidiaeth:

“Mae hwn yn newyddion gwych, newyddion sy’n amlygu’r ffaith ein bod yn mynd ati i wneud pethau’n wahanol yng Nghymru, gan sicrhau cytundeb cyflog teg trwy bartneriaeth gymdeithasol flaengar gydag Undebau sy’n cydnabod gwerth ein gweithwyr rheilffyrdd.  Rydym yn annog Llywodraeth y DU yn gryf i ddilyn ein hesiampl drwy drafod cytundeb cyflog gydag Undebau yn Lloegr er mwyn osgoi streic a tharfu pellach i deithwyr a nwyddau.”

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol TrC:

“Rydym yn hynod falch ein bod wedi dod i gytundeb gyda’n holl bartneriaid yn undebau llafur y diwydiant – ASLEF, RMT, TSSA ac Unite.  Rydym yn parhau i gydweithio â'n Hundebau Llafur wrth i ni adeiladu ein model partneriaeth gymdeithasol sy'n cynnig buddion i bawb.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’n holl bartneriaid a fu’n rhan o’r trafodaethau a hefyd amlygu mor bwysig yw hi ein bod yn cefnogi ein gweithlu yn yr argyfwng costau byw hwn.”

Ychwanegodd Natalie Feeley, Trefnydd Rhanbarthol, TSSA Rhanbarth y Gorllewin:

“O ganlyniad i’r trafodaethau, yn aml mewn amgylchiadau heriol, mae TSSA yn falch ein bod wedi gallu dod i gytundeb da ar ran ein haelodau.  Mae hyn yn dyst i’r dull o weithio ar ffurf partneriaeth gymdeithasol yr ydym yn ei hyrwyddo’n frwd pan fyddwn mewn trafodaethau â’r cwmni.”

Dywedodd Alan McCarthy, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol, Unite Wales:

“Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod heriol iawn i weithwyr, heb unrhyw arwyddion clir hyd yma bod y broblem Costau Byw yn lleddfu.  Rydym yn falch bod y dull partneriaeth gymdeithasol aeth yr Undebau Llafur a Trafnidiaeth Cymru ati i’w feithrin wedi arwain at y cynnig y cytunwyd arno, cynnig yr oedd y gweithwyr o’r farn ei fod yn deg gan fynd ati i bleidleisio i’w dderbyn.”

Dywedodd Mick Lynch, Ysgrifennydd Cyffredinol RMT:

“Mae RMT yn ymroddedig iawn i sicrhau bargen deg i holl weithwyr y Rheilffyrdd.  Mae cydnabyddiaeth TrC o fandad cryf yr RMT yn y maes hwn wedi'n helpu i wneud cynnydd da.  Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos yn glir y gellir osgoi anghydfodau Rheilffyrdd trwy gynnal trafodaethau ystyrlon.”