Skip to main content

Transport for Wales and British Transport Police reinforce travel advice

06 Awst 2020

Gyda’r rhagolygon am dywydd braf dros y penwythnos, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn atgyfnerthu’r neges ‘Teithio'n Saffach’, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

Gyda chapasiti cyfyngedig oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae TrC yn anfon neges glir bod trafnidiaeth gyhoeddus ar gael er mwyn cynnig lle diogel i weithwyr allweddol.

Mae TrC wedi profi cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau at ddibenion hamdden, yn enwedig i gyrchfannau ar yr arfordir adeg tywydd braf. Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig rydym yn gofyn i'r cyhoedd lynu wrth y rheolau hyn.

Dywedodd Leyton Powell, Cyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Diogelwch cwsmeriaid a chydweithwyr yw’r brif flaenoriaeth ac rydyn ni’n gofyn i bawb beidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod gwneud hynny’n hanfodol ac nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

“Mae ein capasiti wedi lleihau’n sylweddol oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol ac mae’n rhaid i ni gadw lle diogel i’r gweithwyr allweddol hynny sy’n defnyddio ein gwasanaethau.”

Ychwanegol Andy Morgan, Uwcharolygydd gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig:

“Bydd ein swyddogion yn parhau i gynorthwyo staff rheilffordd y penwythnos yma, yn sgwrsio â theithwyr, yn esbonio pa mor bwysig yw atal lledaeniad y feirws, ac yn annog pobl i wisgo gorchuddion wyneb.

 “Rydyn ni’n hyderus y bydd y rheini sydd angen defnyddio’r trenau yn ymddwyn yn gyfrifol ac y byddan nhw’n awyddus i chwarae eu rhan yn helpu i warchod ei gilydd a chydymffurfio â’r gofynion.”

Llwytho i Lawr