Skip to main content

Transport for Wales and Network Rail to deliver improvements at Swansea station

09 Hyd 2020

Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn cydweithio i gyflawni gwelliannau mawr yng ngorsaf Abertawe ar gyfer teithwyr y rheilffyrdd.

Bydd Network Rail a’u partneriaid Alun Griffiths Ltd yn dechrau ailddatblygu platfform 4 ar 12 Hydref. Mae’r gwaith yn cynnwys ailadeiladu ac ymestyn y platfform cyfan, er mwyn i drenau hirach allu cyrraedd a gadael. Bydd gwneud hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r orsaf.

Tra bo’r gwaith hwn yn mynd rhagddo, bydd TrC hefyd yn gweithio i uwchraddio cyfleusterau i gwsmeriaid fel rhan o’r Weledigaeth Gwella Gorsafoedd. Abertawe yw un o brif orsafoedd y rhaglen wella, a bydd y gwaith yn cynnwys ailfrandio ac adnewyddu’r orsaf yn llwyr, gwella cyfleusterau prynu tocynnau ac ailwampio ardaloedd ar gyfer grwpiau cymunedol a busnesau lleol.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn haf 2021. Atgoffir cwsmeriaid i ganiatáu mwy o amser i wirio manylion unrhyw newidiadau i blatfformau a allai fod ar waith.

Dywedodd Alexia Course, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Rydw i wrth fy modd ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â Network Rail i gyflawni gwelliannau i deithwyr yng ngorsaf Abertawe. Yr orsaf yw’r peth cyntaf y mae teithwyr y rheilffyrdd yn ei weld ar ôl cyrraedd Abertawe, a bydd y gwaith rydyn ni’n ei wneud yn helpu i greu porth pwysig i’r ddinas.

“Mae Abertawe yn un o’r 247 o orsafoedd rydyn ni’n eu rheoli ar ein rhwydwaith, y bydd pob un ohonynt yn cael cyfleusterau gwell dros y blynyddoedd nesaf. Mae hyn yn garreg filltir bwysig yn ein Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd wrth i ni barhau i weithio’n galed i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth y gall pobl Cymru a’r Gororau fod yn falch ohono.”

Dywedodd Bill Kelly, cyfarwyddwr llwybrau Cymru a’r Gororau, Network Rail:

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous i orsaf Abertawe ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn gweithio gyda’n partneriaid Alun Griffiths a Trafnidiaeth Cymru ar y gwelliannau mawr hyn.

“Yn ddiweddar, Abertawe oedd un o’r llefydd gorau yn y DU i wneud busnes, oherwydd bod rhenti is yn denu mwy o fusnesau newydd i’r ardal.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwaith uwchraddio sydd ar y gweill yn yr orsaf yn annog mwy o bobl i ymweld ac i wneud busnes yn y ddinas, wrth i deithwyr ddechrau cael mwy o hyder i deithio eto.”

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe:

“Rydyn ni’n croesawu’r buddsoddiad hwn yn yr orsaf reilffordd yng nghanol y ddinas. Bydd gwella gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr yn ychwanegiad gwych at y llwybrau i feicwyr a modurwyr sydd wedi cael eu trawsnewid yng nghanol y ddinas.

“Bydd gwaith ar yr orsaf reilffordd yn ategu’r degau o filiynau o bunnoedd sydd eisoes yn cael ei wario gan y sector preifat a’r sector cyhoeddus ar adeiladau a gweithfannau modern yn ardal y Stryd Fawr. Mae’r cyngor yn arwain stori adfywio gwerth £1bn yng nghanol y ddinas a’r cyffiniau; mae’n prysur ddod yn fan lle mae pobl eisiau gweithio, byw a chwarae.”