Skip to main content

Transport for Wales and Dragon Cycles to host virtual cycle repair workshop at Cardiff Science Festival

12 Chw 2021

Fel rhan o'i ymrwymiad i deithio llesol, bydd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gweithdy rhithwir am y tro cyntaf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn ddiweddarach y mis hwn (18 Chwefror). Bydd y gweithdy yn dangos atebion cynaliadwy a defnyddiol i drwsio a chynnal a chadw eich beics, gyda chyngor arbenigol gan gwmni Dragon Cycles Caerdydd.

Dyma'r drydedd flwyddyn i Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd hawlio'r brifddinas er mwyn addysgu ac ysbrydoli eraill. Mae'r ŵyl yn rhoi llwyfan i wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng nghalon prifddinas Cymru. Fel arfer, byddem yn dathlu'r ŵyl pedwar diwrnod ar hyd a lled y ddinas, ond eleni, gallwch ddysgu a darganfod mwy ar-lein, gan ddod â gwyddoniaeth i gysur eich cartref.

Nod y cydweithrediad rhwng Phil Thomas, perchennog Dragon Cycles Caerdydd a Louis Mertens, Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned Trafnidiaeth Cymru yw helpu pobl i barhau i feicio fel ymarfer corff gydol y cyfnod clo, a rhoi'r hyder iddyn nhw ddefnyddio eu beics fel cludiant hirdymor.

Dywedodd Lois Park, Pennaeth Ymgysylltu â'r Gymuned a Rhanddeiliaid, Trafnidiaeth Cymru: “Drwy recriwtio ein Swyddogion Ymgysylltu â'r Gymuned newydd o Fôn i Fynwy, roeddem yn awyddus i fod yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd eleni a hyrwyddo ein gwaith ymgysylltu â chymunedau a theuluoedd. Rydym yn falch iawn o'r cyfle i weithio gyda chwmni sefydledig fel Dragons Cycles, sy'n cwmpasu ein gwerthoedd a'n nodau a welir yn strategaethau Teithio Llesol Trafnidiaeth Cymru.”

“Rydym wedi ymrwymo i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddewis cerdded a beicio fel y ffyrdd a ffefrir o fynd a dod os yw’r daith yn un fyrrach. Wrth gefnogi Llywodraeth Cymru gyda'r weledigaeth hon, rydym yn cydweithio â'n partneriaid i greu mwy o lwybrau teithio llesol ac rydym eisoes yn cynyddu nifer y mannau storio beiciau yn ein gorsafoedd trenau.

Meddai Phil Thomas, perchennog Dragons Cycles: “Fel y gwyddom, mae llygredd yn ein trefi a'n dinasoedd yn datblygu'n risg sylweddol i iechyd a'r amgylchedd. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r newid i ddulliau teithio llesol a'n nod yw dangos i rai nad ydynt yn beicio ar hyn o bryd, o'r gwelliannau ffordd o fyw sy'n bosibl diolch i feics arferol neu drydanol. Rhan hanfodol o brynu beic yw cael y sgiliau a'r wybodaeth i wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw sylfaenol. Gan mai nod yr Ŵyl yw 'datgelu'r wyddoniaeth tu ôl i'ch bywyd bob dydd', roedd gweithdy ar wella'ch sgiliau trwsio beics yn swnio’n arbennig o addas."

Cynhelir ein gweithdy ar 18 Chwefror, rhwng 12:00 a 12:45 y pnawn.

Ymunwch â'n gweithdy ac ewch i weld pa ddigwyddiadau eraill sy'n rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn https://www.cardiffsciencefestival.co.uk/cy/hafan/ 

Gallwch ddysgu mwy am ein partner cydweithredu Dragon Cycles hefyd: https://www.dragoncycles.co.uk/