Skip to main content

Transport for Wales all deaf team win national award

20 Maw 2024

Mae'r Tîm Cymorth Apiau yn Trafnidiaeth Cymru sydd naill ai'n fyddar neu'n drwm eu clyw wedi ennill gwobr yn y categori Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Gorau yn seremoni wobrwyo Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu Cymru (CIPD).

Mae pedwar o bobl yn y tîm sy'n cefnogi'r adran gyllid yn cynhyrchu archebion prynu, derbyn anfonebau, casglu gwybodaeth am brosiectau, profi systemau ar gyfer uwchraddio a chynhyrchu anfonebau gwerthu hefyd.

Mae'r tîm yn cyfathrebu â'i gilydd gan ddefnyddio iaith arwyddion, Microsoft Teams ac e-bost.  Mae TrC wedi sicrhau bod y swyddfa lle mae'r tîm yn gweithio yn hygyrch iawn ac wedi darparu galwr (pager) iddyn nhw, teclyn sy'n eu helpu gyda materion iechyd a diogelwch.

Y llynedd, enillodd y tîm wobr yn y categori Cyfrifoldeb Corfforaethol Gwobrau Cyllid Cymru ac maent bellach wedi ennill gwobr yng ngwobrau CIPD eleni hefyd.

Dywedodd Karlijn Asveld, Uwch Bartner Busnes Cyllid: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu creu tîm cyfan yn TrC sy'n cynnwys pobl sy'n fyddar neu sydd ag anawsterau gyda’u clyw.

“Rydym wedi sicrhau bod y swyddfa lle maen nhw'n gweithio yn addas i'r diben, gan eu galluogi i eistedd gyda'i gilydd fel bod modd iddyn nhw allu cefnogi a chyfathrebu â'i gilydd yn rhwydd.

“Mae'r wythnos hon yn Wythnos Iaith Arwyddion ledled y DU ac mae'n bwysig dathlu llwyddiant y tîm.  Mae'n wych ein bod wedi ennill y wobr CIPD genedlaethol hon; mae'n rhoi cydnabyddiaeth i'r tîm ac rydym yn gobeithio annog mwy o gyflogwyr i ystyried ffyrdd mwy cynhwysol o weithio."

Ychwanegodd Rhys Hiscock, un o'r tîm sydd ag anawsterau clyw: “Rwyf wedi bod yn gweithio i Trafnidiaeth Cymru ers dwy flynedd.  Rwy’n hynod falch o fod yn rhan o'r Tîm Cymorth Ceisiadau.  Mae wedi rhoi lle diogel i mi ac eraill ddatblygu, dysgu sgiliau galwedigaethol a chyflawni ein potensial.

“Mae TrC wedi fy helpu i i fagu fy hyder ac wedi rhoi amgylchedd gwaith i mi lle rwy'n aelod dibynadwy a gweithredol o'r tîm.   Gyda chefnogaeth ein rheolwr, rydym i gyd yn edrych ymlaen at barhau i ddatblygu fel tîm a dysgu sgiliau newydd.”    

Dywedodd Helen Taylor, sy'n rheoli'r Tîm Cefnogi Apiau: “Rydw i wedi rheoli'r tîm ers dros flwyddyn.  Maen nhw'n dal i'm hysbrydoli pob dydd ac wedi fy nysgu am wahanol fathau o gyfathrebu ac yn fy helpu i ddysgu Iaith Arwyddion Prydain.

“Rydym yn cyfathrebu'n bennaf gan ddefnyddio Microsft Teams a thrwy e-byst ac yn y swyddfa rydym yn defnyddio cymorth cyfieithwyr, iaith arwyddion a darllen gwefusau.

“Rwy'n eithriadol o hapus eu bod wedi ennill y wobr hon, yn enwedig gan ein bod ni’n dathlu Wythnos Iaith Arwyddion ledled y DU yr wythnos hon.”  

Llwytho i Lawr