Skip to main content

Tech talent set to showcase innovative ideas at Lab by TfW

25 Awst 2021

Fis Medi, bydd pum busnes newydd arloesol yn cyflwyno eu syniadau ar gyfer heriau allweddol sy'n wynebu Trafnidiaeth Cymru mewn diwrnod arddangos rhithwir.

Mae Lab Trafnidiaeth Cymru, cynllun a ddatblygwyd gan TrC ac Alt Labs, yn gwahodd arloeswyr busnes o bob rhan o ranbarth Cymru a’r Gororau i ddatblygu eu syniadau i wella diogelwch, perfformiad, a phrofiadau cwsmeriaid ar y rheilffordd.

Fe'i cynhelir am 1.30pm ddydd Gwener 3 Medi.  Bydd y diwrnod arddangos rhithwir yn rhoi cyfle i fusnesau o bob rhan o Gymru a'r DU arddangos eu syniadau'n uniongyrchol i uwch reolwyr arloesi TrC ac arweinwyr y diwydiant.  Bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw ar YouTube.

Mae'n dilyn cyfnod o fentora pwrpasol gan arbenigwyr busnes o bell yng nghyfleuster modern tu hwnt TrC yng Nghasnewydd.

Dywedodd Michael Davies, Rheolwr Mewnwelediad ac Arloesi TrC: “Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld sut mae'r cwmnïau hyn wedi datblygu eu syniadau gydag arweiniad TrC ac Alt Labs a'r gwahanol syniadau y maen nhw wedi'u creu.

“Mae angen arloesi ar ein diwydiant a meithrin doniau a syniadau newydd i ddarparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid.

“Ar gyfer y grŵp hwn rydym wedi ehangu cwmpas ein chwiliad i ddiwallu rhai o'r meysydd her eraill yr ydym o'r farn sy'n bodoli, gan gynnwys ffyrdd arloesol o fynd i'r afael ag un o'r heriau mwyaf y mae trafnidiaeth gyhoeddus wedi'u hwynebu yn ddiweddar: sut rydym yn annog pobl i ddewis trafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol."

Dyma'r pum cwmni fydd yn cyflwyno eu syniadau i TrC ar Fedi 3:

Jnction – datblygwr Aubin, cynllunydd taith aml-foddol newydd ac ap cynorthwyo teithwyr sy'n ceisio lleihau straen i deithwyr ag awtistiaeth ac anableddau cudd tra’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Quinean – datblygwr platfform dysgu peiriant cod isel sy'n caniatáu i arbenigwyr parth ddefnyddio efeilliaid digidol, profi damcaniaethau a gwneud y gorau o ganlyniadau ar gyflymder.

RoboK - datblygwr datrysiadau gweledigaeth cyfrifiadurol effeithlon wedi'u seilio ar ddeallusrwydd artiffisial (AI) i ddemocrateiddio diogelwch wrth gludo.

Stofl - datblygwr seilwaith ac atebion sy'n cyfuno technolegau Blockchain a Phwer-WAN Isel, gan ganiatáu i beiriannau gyfathrebu a datrys rhai o broblemau mwyaf dybryd y byd yn fwy effeithlon, diogel ac mewn lleoliadau ymhellach i ffwrdd.

Utility AR - gweithio gydag arloeswyr mewn sectorau diwydiannol i ddatgloi potensial cymwysiadau Realiti Estynedig sy'n caniatáu i'r defnyddiwr ryngweithio â'r byd go iawn wrth gyrchu cronfeydd data a systemau meddalwedd presennol.

Bydd yr holl gwmnïau yn dangos fideo fydd yn cyflwyno eu cynhyrchion terfynol a bydd cyfle i ofyn cwestiynau ac i ddysgu mwy hefyd.  Bydd y diwrnod arddangos yn ysbrydoli arloesedd o fewn busnesau a bydd yn cynnig mewnwelediad i rai o'r datblygiadau blaengar sy'n cael eu cyflwyno ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.

Ychwanegodd Adam Foster o Alt Labs: “Hyd yma, mae pob un o'n carfannau wedi cael eu cynnal o bell, ac er y bydd diwrnod arddangos heddiw o bell hefyd, mae'n wych nad yw’r cyfyngiadau symud mor gaeth ag yr oeddent ac mae  rhywfaint o normalrwydd wedi dychwelyd, gan ganiatáu inni ddod â charfanau cychwynnol carfan 3 i'r Lab.  A ninnau wedi bod yn gweithio gyda'r busnesau newydd hyn dros y misoedd diwethaf, rwy'n edrych ymlaen yn fawr at eu gweld yn arddangos y datblygiadau maen nhw wedi'u gwneud a'r effaith gadarnhaol maen nhw'n mynd i'w chael ar Drafnidiaeth Cymru.”

Dyma'r drydedd garfan o gwmnïau i Lab Trafnidiaeth Cymru weithio gyda nhw.  Yn ystod y ddwy garfan flaenorol, buont yn gweithio gydag 20 o gwmnïau newydd, a llwyddodd 9 ohonynt i fynd ati i weithio ar garlam gyda Trafnidiaeth Cymru.

Nodiadau i olygyddion


Nodiadau i'r Golygydd

Bydd y digwyddiad yn ymdrin â:

 • Cyflwyniadau gan fusnesau newydd sy'n arddangos y cynhyrchion y maent wedi'u datblygu yn ystod y rhaglen cyflymydd
 • Cyfleoedd i rwydweithio
 • Holi ac Ateb
 • Mewnwelediadau gan randdeiliaid allweddol TrC

Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

 • Croeso gan Brif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Alt Labs, Imran Anwar
 • Araith Agoriadol gan Drafnidiaeth Cymru
 • Cyflwyniadau Cychwynnol
 • Prif araith
 • Cyflwyniadau Cychwynnol
 • Gwobrau
 • Cyhoeddi carfan 4 a manylion pellach

Dyddiad: Dydd Gwener 3ydd Medi 13:30

Bydd agenda lawn a’r amserau’n cael eu rhyddhau cyn bo hir.

I gofrestru (am ddim) ewch i:   Tocyn Diwrnod Lab Trafnidiaeth Cymru - Carfan 3 ar gyfer Demo Rhithwir, Gwe 3 Medi 2021 am 13:30 | Eventbrite   

Llwytho i Lawr