Skip to main content

Fflecsi bus service now in Conwy Valley

06 Tach 2020

Bydd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd yn dechrau gweithio yn Nyffryn Conwy y mis hwn.

Gan weithio i Bartneriaeth Rheilffyrdd Dyffryn Conwy, bydd y swyddog newydd, Karen Williams, yn cydweithio â chymunedau ledled y dyffryn gan gynnwys Llandudno i Flaenau Ffestiniog ac arfordir y Gogledd-orllewin, Cyffordd Llandudno i Gaergybi.

Ers lansio eu Gweledigaeth Rheilffyrdd Cymunedol y llynedd, mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i weithredu rhaglen fuddsoddi mewn cymunedau ledled eu rhwydwaith Cymru a'r Gororau.

Bydd y rôl newydd hon yn cysylltu pobl y Gogledd â'u rheilffordd ac yn sicrhau manteision cymdeithasol ac economaidd, gan ganolbwyntio ar deithio cynaliadwy a hygyrch i drigolion a thwristiaid fel ei gilydd.

Wrth sôn am ei rôl newydd, dywedodd Karen Williams:

“Trwy gysylltu ac annog busnesau a sefydliadau lleol i gydweithio, gallwn helpu'r cymunedau hynny i gydweithio'n well ar bob math o faterion cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda chymunedau ar hyd a lled y rhanbarth."

“Rwyf wedi gweithio yn y gymuned leol ers blynyddoedd lawer, a gyda chwmni Creu Menter ers bron i ddwy flynedd. Dw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gyflwyno fy mhrofiad a gwybodaeth am gydweithio â sefydliadau allanol i'r rôl hon."

Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhan-ariannu Partneriaeth Rheilffyrdd Dyffryn Conwy er mwyn cyflawni ei gweledigaeth ehangach ar gyfer rheilffyrdd cymunedol. Cynhelir y bartneriaeth gan Creu Menter, menter gymdeithasol sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi cymunedau, gwirfoddoli a chyfleoedd cyflogaeth.

Dywedodd Hugh Evans, Pennaeth Rheilffyrdd Cymunedol Trafnidiaeth Cymru:

“Mae'n bleser croesawu Karen a Creu Menter i deulu'r Rheilffyrdd Cymunedol. Gwyddom y gall Rheilffyrdd Cymunedol sbarduno newid gwirioneddol er gwell ar draws ein rhwydwaith, gan helpu i sicrhau bod teithio ar y trenau yn fwy hygyrch a chynhwysol, sydd yn ei dro yn creu budd economaidd gwirioneddol ac yn gyfle, yn ystod y cyfnod anodd hwn, i gefnogi iechyd a lles meddyliol pobl ar lawr gwlad."