Newyddion

19 Maw 2019

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Rail journeys over 50 miles now cheapest ever as Transport for Wales (TfW) launches first pricing initiative

Rail

Credit: Robert Mann

Gall teithwyr trenau yn Nghymru a’r Gororau arbed mwy o bres nag erioed ar deithiau hirach yng Nghymru wrth i gwmni Trafnidiaeth Cymru lansio’i gynllun prisiau cyntaf i sicrhau bod teithio ar drên yn fwy fforddiadwy i bob teithiwr.

Mae tocynnau Advance newydd, cynllun prisiau cyntaf TrC ers iddo ymgymryd â'r fasnachfraint ym mis Hydref 2018, yn golygu y gall pob teithiwr arbed hyd at 60% ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau ar lawer o siwrneiau newydd dros 50 milltir.

O dan y gweithredwr blaenorol, dim ond ar nifer cyfyngedig o lwybrau yr oedd tocynnau rhatach ar gael i’w prynu.

Tocynnau sengl yw tocynnau Advance ar gyfer trenau penodol, y gellir eu prynu o 12 wythnos a hyd at 6pm cyn y diwrnod teithio. Mae teithwyr yn prynu tocyn Advance arall wedyn ar gyfer y siwrnai yn ôl.

Mae’r tocynnau’n ddilys ar y trên a archebwyd a pho gynharaf y bydd teithwyr yn prynu tocyn, y rhataf y gall fod gydag arbediad o 48% ar gyfartaledd.

Gall teithwyr gadarnhau a oes tocynnau Advance ar gael ar eu llwybr nhw drwy fynd i wefan trctrenau.cymru, lle bydd y pris rhataf wastad yn cael ei amlygu, neu drwy ap TfW Rail.

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd TrC fod rhaglen o newidiadau yn “Teithio i Lawr y Lein”, gan fanylu ar y gwelliannau trawsnewidiol a fyddai’n digwydd erbyn 2025.

Mae rhai gwelliannau wedi cychwyn yn barod - maen nhw’n cynnwys glanhau gorsafoedd yn drwyadl ac adnewyddu trenau.

Mae TrC hefyd wedi cyflwyno ‘Ad-daliad am Oedi 15’ sy’n cynnig iawndal neu ad-daliad i gwsmeriaid os yw eu trên fwy na 15 munud yn hwyr.

Ymysg y gwelliannau eraill fydd yn digwydd yn 2019 a 2020 mae lansio tocynnau clyfar a chyflwyno cynlluniau prisiau newydd sy’n cynnwys gwell prisiau i rai 6-18 oed.

Dywedodd Colin Lea, Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru: “Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn credu bod teithio’n bell ar y trên yn ddrud. Mae tocynnau Advance yn cynnig gwerth am arian gwirioneddol i deithwyr ac rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn cael eu hannog i ddefnyddio’r trên ar gyfer teithiau i ymweld â theulu neu ffrindiau neu am wyliau byr.

“Gwnaethom addewid i’n cwsmeriaid y llynedd y byddem yn gwneud teithio ar y trên gymaint gwell yn y dyfodol fel na fyddwch yn ei adnabod. Mae llawer o waith yn digwydd y tu ôl i’r llenni i wella gorsafoedd, trenau a gwasanaethau, ond mae’n cymryd mwy o amser i gyflawni hyn.

“Rydym wedi ymrwymo hefyd i gynnig gwerth gwirioneddol am arian i gwsmeriaid, ac rydym wedi gallu cyflawni hynny’n gyflymach drwy lansio’r tocynnau Advance newydd hyn sy’n golygu bod teithwyr yn gallu arbed hyd at 60%. Rydym yn gobeithio y bydd tocynnau Advance yn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r trên ar gyfer siwrneiau hirach ar draws Cymru a’r gororau.”

I brynu tocynnau Advance, ewch i wefan trctrenau.cymru, unrhyw swyddfa tocynnau trên neu lawrlwythwch ap TfW Rail.

Diwedd

 

 

Nodiadau i olygyddion

Nodiadau i olygyddion

  • Yn berthnasol i docynnau dosbarth safonol TrC Trenau yn unig
  • Cyfrifwyd yr arbediad o 60% drwy gymharu prisiau tocynnau sengl safonol pwrpasol Advance TrC Trenau, wedi’u prynu cyn y diwrnod teithio, â’r tocyn Sengl Diwrnod Safonol a brynwyd ar y diwrnod teithio.
  • Seiliwyd y ffigur o 48% ar yr arbediad cyfartalog wrth brynu tocynnau Advance pwrpasol TrC Trenau o’u cymharu â'r tocyn Sengl Diwrnod Safonol cyfatebol a brynwyd ar y diwrnod teithio (lle mae’r pris wedi’i bennu gan wasanaethau TrC Trenau). Mae’r arbediad cyfartalog yn seiliedig ar 932,317 o deithiau Advance.
  • Yn ddilys o 2il Ionawr 2019 tan 20fed Ebrill 2019.

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt