Skip to main content

Rail journeys over 50 miles now cheapest ever as Transport for Wales (TfW) launches first pricing initiative

19 Maw 2019

Gall teithwyr trenau yn Nghymru a’r Gororau arbed mwy o bres nag erioed ar deithiau hirach yng Nghymru wrth i gwmni Trafnidiaeth Cymru lansio’i gynllun prisiau cyntaf i sicrhau bod teithio ar drên yn fwy fforddiadwy i bob teithiwr.

Mae tocynnau Advance newydd, cynllun prisiau cyntaf TrC ers iddo ymgymryd â'r fasnachfraint ym mis Hydref 2018, yn golygu y gall pob teithiwr arbed hyd at 60% ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau ar lawer o siwrneiau newydd dros 50 milltir.

O dan y gweithredwr blaenorol, dim ond ar nifer cyfyngedig o lwybrau yr oedd tocynnau rhatach ar gael i’w prynu.

Tocynnau sengl yw tocynnau Advance ar gyfer trenau penodol, y gellir eu prynu o 12 wythnos a hyd at 6pm cyn y diwrnod teithio. Mae teithwyr yn prynu tocyn Advance arall wedyn ar gyfer y siwrnai yn ôl.

Mae’r tocynnau’n ddilys ar y trên a archebwyd a pho gynharaf y bydd teithwyr yn prynu tocyn, y rhataf y gall fod gydag arbediad o 48% ar gyfartaledd.

Gall teithwyr gadarnhau a oes tocynnau Advance ar gael ar eu llwybr nhw drwy fynd i wefan trctrenau.cymru, lle bydd y pris rhataf wastad yn cael ei amlygu, neu drwy ap TfW Rail.

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd TrC fod rhaglen o newidiadau yn “Teithio i Lawr y Lein”, gan fanylu ar y gwelliannau trawsnewidiol a fyddai’n digwydd erbyn 2025.

Mae rhai gwelliannau wedi cychwyn yn barod - maen nhw’n cynnwys glanhau gorsafoedd yn drwyadl ac adnewyddu trenau.

Mae TrC hefyd wedi cyflwyno ‘Ad-daliad am Oedi 15’ sy’n cynnig iawndal neu ad-daliad i gwsmeriaid os yw eu trên fwy na 15 munud yn hwyr.

Ymysg y gwelliannau eraill fydd yn digwydd yn 2019 a 2020 mae lansio tocynnau clyfar a chyflwyno cynlluniau prisiau newydd sy’n cynnwys gwell prisiau i rai 6-18 oed.

Dywedodd Colin Lea, Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru: “Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn credu bod teithio’n bell ar y trên yn ddrud. Mae tocynnau Advance yn cynnig gwerth am arian gwirioneddol i deithwyr ac rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn cael eu hannog i ddefnyddio’r trên ar gyfer teithiau i ymweld â theulu neu ffrindiau neu am wyliau byr.

“Gwnaethom addewid i’n cwsmeriaid y llynedd y byddem yn gwneud teithio ar y trên gymaint gwell yn y dyfodol fel na fyddwch yn ei adnabod. Mae llawer o waith yn digwydd y tu ôl i’r llenni i wella gorsafoedd, trenau a gwasanaethau, ond mae’n cymryd mwy o amser i gyflawni hyn.

“Rydym wedi ymrwymo hefyd i gynnig gwerth gwirioneddol am arian i gwsmeriaid, ac rydym wedi gallu cyflawni hynny’n gyflymach drwy lansio’r tocynnau Advance newydd hyn sy’n golygu bod teithwyr yn gallu arbed hyd at 60%. Rydym yn gobeithio y bydd tocynnau Advance yn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r trên ar gyfer siwrneiau hirach ar draws Cymru a’r gororau.”

I brynu tocynnau Advance, ewch i wefan trctrenau.cymru, unrhyw swyddfa tocynnau trên neu lawrlwythwch ap TfW Rail.

Diwedd

 

Nodiadau i olygyddion


Nodiadau i olygyddion

  • Yn berthnasol i docynnau dosbarth safonol TrC Trenau yn unig
  • Cyfrifwyd yr arbediad o 60% drwy gymharu prisiau tocynnau sengl safonol pwrpasol Advance TrC Trenau, wedi’u prynu cyn y diwrnod teithio, â’r tocyn Sengl Diwrnod Safonol a brynwyd ar y diwrnod teithio.
  • Seiliwyd y ffigur o 48% ar yr arbediad cyfartalog wrth brynu tocynnau Advance pwrpasol TrC Trenau o’u cymharu â'r tocyn Sengl Diwrnod Safonol cyfatebol a brynwyd ar y diwrnod teithio (lle mae’r pris wedi’i bennu gan wasanaethau TrC Trenau). Mae’r arbediad cyfartalog yn seiliedig ar 932,317 o deithiau Advance.
  • Yn ddilys o 2il Ionawr 2019 tan 20fed Ebrill 2019.