Newyddion

26 Tach 2021

Proses ymgeisio ar gyfer rhaglen arloesi Lab gan Trafnidiaeth Cymru nawr ar agor

Applications now open for Lab by Transport for Wales’ innovation programme

Innovation

Mae gwaith recriwtio wedi dechrau ar gyfer y bedwaredd ran o raglen arloesi blaenllaw Cymru ar gyfer y rheilffyrdd.

Rhaglen sbarduno arloesi dros gyfnod o 12 wythnos yw Lab Trafnidiaeth Cymru sy’n cynnig cyfle cyffrous i arloeswyr busnes ddatblygu syniadau i wella profiadau defnyddwyr rheilffyrdd.

Mae tri chynllun llwyddiannus eisoes wedi’u cwblhau ers ei lansio ym mis Ionawr 2020, ac mae’r broses recriwtio wedi dechrau ar gyfer y pedwerydd grŵp o gwmnïau technoleg creadigol newydd o bob cwr o Gymru a gweddill y DU.

Ar ôl i’r broses recriwtio ddod i ben, bydd y busnesau newydd yn gweithio’n agos gyda TrC i gael eu mentora’n benodol gan arbenigwyr busnes i ddatblygu eu cynnyrch a’u datblygiadau arloesol, gan baratoi ar gyfer y diwrnod arddangos olaf lle byddant yn cyflwyno eu syniadau i wneuthurwyr penderfyniadau blaenllaw TrC.

Yna, bydd yr enillwyr yn cael arian i ddatblygu eu cynnyrch ymhellach yn ogystal â help i gyflawni rheilffyrdd y dyfodol.

Fel y rowndiau recriwtio blaenorol, bydd y rhaglen yn cael ei darparu o bell, gan ganiatáu i fusnesau newydd gymryd rhan ar-lein.

Mae Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi llwyddo i helpu dros 30 o fusnesau newydd i ddatblygu eu syniadau drwy dair carfan gyntaf y rhaglen, gyda 24 o’r rhain yn cyrraedd yr adolygiad achos busnes.

Er nad yw TrC yn gallu mynd ar drywydd datblygiadau arloesol pob cwmni newydd, mae’r cyngor, yr arweiniad a’r cymorth i weithio gyda thîm Alt Labs ac arbenigwyr busnes wedi bod yn amhrisiadwy o ran datblygu cynnyrch y cwmnïau hynny, ar brydiau mae’n dal i arwain at gyfleoedd i weithio gyda’i gilydd er nad yw wedi cael ei ddewis ar ddiwrnod arddangos.

Mae enillwyr yr ail garfan, Spatial Cortex, wedi parhau i weithio gyda TrC ar eu technoleg MOVA sy’n ceisio dadansoddi ac edrych ar adnoddau i leihau’r risg o anafiadau cyhyrysgerbydol wrth wneud gwaith trac.

Dywedodd Michael Davies, Rheolwr Arloesi a Syniadau TrC: “Mae safon y cwmnïau sydd wedi cyflwyno yn ystod y tair rownd flaenorol o recriwtio wedi bod yn eithriadol o uchel, felly rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at yr hyn y bydd y grŵp diweddaraf o arloeswyr technolegol yn ei gynnig.

“Byddwn yn gofyn cwestiynau i’r busnesau newydd fydd yn adlewyrchu rhai o heriau’r byd go iawn rydyn ni’n eu hwynebu o ran seilwaith a diogelwch, yn ogystal ag edrych ar ffyrdd newydd o fynd i’r afael ag un o’r heriau mwyaf mae trafnidiaeth gyhoeddus wedi’u hwynebu yn ddiweddar: sut rydyn ni’n annog pobl i ddewis trafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau arni.”

Os hoffech chi wneud cais i fod yn rhan o bedwaredd garfan y rhaglen arloesi, gallwch wneud hynny yma: https://www.f6s.com/lab-by-transport-for-wales-cohort-4/

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt