Skip to main content

New Ticket Machines and Smartcards for Transport for Wales

05 Awst 2020

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gosod peiriannau gwerthu tocynnau newydd a defnyddio cardiau clyfar ar lawer o’u llwybrau ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

Bydd y dechnoleg newydd a’r opsiwn digyffwrdd i gwsmeriaid yn gwella mesurau diogelwch yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Mae’r peiriannau tocynnau modern gyda gwell cydrannau Cymraeg a phictogramau cyffyrddadwy ar gyfer cwsmeriaid â nam ar eu golwg eisoes wedi’u gosod mewn bron i 20 gorsaf, gan gynnwys Caerdydd Canolog, Penarth, Rhymni, Bargoed a Phontlotyn. Mae gan rai gorsafoedd fel Tir-phil a Hengoed gyfleusterau gwerthu tocynnau am y tro cyntaf erbyn hyn. Mae eraill fel Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael peiriannau newydd yn lle hen rai.

Gellir defnyddio’r cardiau clyfar, y gall cwsmeriaid eu defnyddio i gasglu’r tocynnau tymor y maent wedi’u prynu ar-lein, ar fwy na 20 llwybr bellach, gan gynnwys Caerdydd i’r Amwythig, Wrecsam i Bidson ac Abertawe i Aberdaugleddau. Gellir defnyddio cardiau clyfar i brynu tocynnau wythnosol, misol a blynyddol.

Mae dilyswyr platfform wedi’u gosod ym Mhenarth, Heol Dingle, y Bari ac Ynys y Bari i gefnogi’r newid hwn. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno’n raddol yng ngorsafoedd llinell Rhymni o 27 Gorffennaf 2020 ymlaen gyda golwg ar eu gosod ledled rhwydwaith cyfan Metro De Cymru.

O 10 Awst 2020 ymlaen, bydd y dilyswyr hyn yn fyw i gwsmeriaid lwytho archebion tocynnau tymor ar eu cardiau clyfar – mae TrC yn gobeithio ychwanegu swyddogaeth bellach at y dilyswyr platfform yn ystod y misoedd nesaf.

Meddai James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Mae gwella profiad cwsmeriaid yn un o’n prif flaenoriaethau ac mae gosod peirannau tocynnau newydd, modern a darparu cardiau clyfar yn gam pwysig ymlaen

“Rydym yn gweddnewid trafnidiaeth ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau ac mae’r gwaith yn cynnwys trawsnewid ffisegol ond hefyd defnyddio technoleg a chyflwyno’r mesurau mwyaf modern ac effeithlon i ni weithredu ein gwasanaethau.

“Rydym yn wynebu sawl her yn sgil Covid-19 ac mae cynnig opsiynau digyffwrdd yn gwella diogelwch cydweithwyr a staff a fydd o gymorth mawr gyda’n mesurau cadw pellter cymdeithasol.”

Meddai James Brooke, Cyfarwyddwr Integreiddio yng Ngwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Rydym yn falch o fod yn buddsoddi’n sylweddol mewn technoleg glyfar i’w gwneud hi hyd yn oed yn haws i gwsmeriaid brynu a chasglu eu tocynnau cyn iddynt fynd ar y trên.

“Trwy ymestyn ein Cardiau Clyfar i allu derbyn tocynnau wythnosol, misol a blynyddol ar fwy o lwybrau, rydym yn rhoi cymaint o opsiynau â phosibl i’n cwsmeriaid brynu eu tocynnau.

“Rydym wedi gorfod gweithio’n galed i sicrhau y gall y buddsoddiadau hyn fynd rhagddynt er gwaethaf y cyfyngiadau Covid-19 presennol, i roi’r gallu i fwy o gwsmeriaid nag erioed i brynu eu tocynnau’n ddigyffwrdd.

IMG 0942

“Bydd y peiriannau tocynnau newydd yn cael eu cyflwyno’n raddol ledled ein rhwydwaith, gyda 238 yn cael eu gosod mewn 143 gorsaf ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

Am ragor o wybodaeth am Gardiau Clyfar ac i archebu eich un chi heddiw, cliciwch yma.

Nodiadau i olygyddion


Mae Peiriannau Tocynnau newydd wedi’u gosod yn:

 • Bargoed
 • Y Bari (Tref)
 • Tref y Bari
 • Ynys y Bari
 • Brithdir
 • Caerdydd Canolog
 • Heol Dingle
 • Gilfach Fargoed
 • Lefel Uchel y Mynydd Bychan
 • Hengoed
 • Llysfaen a Draenen Pen-y-Graig
 • Llanisien
 • Penarth
 • Pengam
 • Pontlotyn
 • Rhymni
 • Tir-phil
 • Ystrad Mynach

Gellir defnyddio cardiau clyfar ar gyfer tocynnau tymor wythnosol, misol a blynyddol ar y llwybrau canlynol erbyn hyn:

 • Aberystwyth – Amwythig
 • Pen-y-bont ar Ogwr – Caerdydd Canolog (drwy’r Llinell Bro Morgannwg)
 • Caerdydd Canolog – Bae Caerdydd
 • Caerdydd Canolog – Parcffordd Glynebwy
 • Caerdydd Canolog – Merthyr Tudful ac Aberdâr
 • Caerdydd Canolog – Rhymni
 • Caerdydd Canolog – Amwythig
 • Caerdydd Canolog – Treherbert
 • Caerdydd Stryd y Frenhines – Ynys y Bari
 • Caerdydd Stryd y Frenhines – Maesteg
 • Caerdydd Stryd y Frenhines – Penarth
 • Caerfyrddin – Doc Penfro
 • Llinell y Ddinas (Coryton – Radyr)
 • Lydney – Abertawe
 • Amwythig– Birmingham International
 • Amwythig – Crewe – Manchester Piccadilly
 • Amwythig – Wrecsam – Caer – Caergybi
 • Abertawe – Caerfyrddin – Aberdaugleddau
 • Wrecsam – Bidston