Skip to main content

South Wales Metro boosting the economy

19 Chw 2021

Mae prosiect Metro De Cymru sy'n cael ei gyflawni gan Trafnidiaeth Cymru yn parhau i roi hwb i'r economi leol drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i fusnesau a chyflogaeth yng Nghymru.

Bydd y buddsoddiad o dri chwarter biliwn o bunnoedd yn trawsnewid y ffordd y mae pobl yn teithio yn Ne-ddwyrain Cymru ac mae’r rhaglen waith i drawsnewid y rheilffyrdd eisoes yn darparu cyflogaeth i’r gweithlu lleol ac yn datblygu contractau gyda busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Mae prosiect Metro De Cymru wedi ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

“Bydd Metro De Cymru nid yn unig yn trawsnewid y ffordd y mae pobl yn teithio yn Ne Ddwyrain Cymru, ond mae’r gwaith o’i adeiladu yn rhoi hwb mawr ei angen i’n heconomi.

“Drwy TrC, mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi’n helaeth yn y rhwydwaith rheilffyrdd ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar gyflogaeth ac yn darparu cyfleoedd hanfodol i gwmnïau yng Nghymru.”

Mae High Motive Ltd, cwmni o Gaerdydd, wedi cyflogi pedwar o bobl leol yn ddiweddar yn ardal Rhondda Cynon Taf i weithio’n uniongyrchol ar brosiect Metro De Cymru.

Dywedodd Derek McNeill, Cyfarwyddwr Gweithrediadau High Motive:

“Mae prosiect Metro De Cymru yn ehangu ac yn darparu mwy o gyfleoedd busnes.  Yn ddiweddar rydyn ni wedi creu pedair swydd newydd, dwy mewn ymchwil a datblygu a dwy swydd peirianneg, a fydd i gyd yn gweithio ar y prosiect.

“Mae’n wych gweld y lefel hon o fuddsoddiad yn y rhanbarth gan ei bod yn cynnig cyfleoedd ar gyfer twf busnes a chyflogaeth.”

Mae TrC yn dilyn fframwaith cynaliadwyedd sy’n sicrhau bod busnesau bach a chanolig yn gallu bod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi ar gyfer y prosiect.

Dywedodd Alasdair Macdonald, Cyfarwyddwr Rhaglen Balfour Beatty:

“Yn Balfour Beatty, rydyn ni wedi ymrwymo i adael effaith gadarnhaol a pharhaol ar gymunedau lleol felly rydyn ni’n falch o allu adeiladu a thyfu cadwyn gyflenwi leol wrth i ni weithio gyda Trafnidiaeth Cymru ar y prosiect pwysig hwn.

“Fel rhan o floc o waith tair wythnos yn ddiweddar, buom yn cydweithio â naw o gyflenwyr o Gymru i’n helpu i gyflawni gwaith yn effeithlon. Edrychwn ymlaen at symud y prosiect yn ei flaen a pharhau i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi leol.”

Un o’r partneriaid allweddol o ran cyflawni Metro De Cymru yw Seilwaith Amey Cymru (SAC)/Amey Infrastructure Wales (AIW), ac wrth i’r prosiect barhau i ehangu, mae Amey yn awyddus i recriwtio staff rheoli a gweithredol ym meysydd OHLE a phŵer, signalau a thelathrebu, P-Way a disgyblaethau peirianneg sifil.

Ychwanegodd Simon Rhoden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Seilwaith, ADA:

“Mae’r rhaglen drawsnewid ar gyfer Metro De Cymru yn tyfu ac rydyn ni’n recriwtio ar gyfer swyddi medrus, wrth i ni barhau i uwchraddio’r seilwaith rheilffyrdd ledled Cymoedd De Cymru.

“Mae llawer o swyddi gwag ar gael a byddwn yn annog y rheini sydd â diddordeb i fynd i wefan recriwtio Amey.” 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parhau i gynnal digwyddiadau llwyfan rhithiol y gadwyn gyflenwi sy’n rhoi gwybodaeth i’r gadwyn gyflenwi bosibl am y cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid cyflawni TrC a sut gall busnesau dendro am waith.  Mae’r holl gyfleoedd ar gael ar GwerthwchiGymru ac mae cymorth ar gael drwy Busnes Cymru.

Llwytho i Lawr