Skip to main content

AR maps of TfW stations to assist passengers

24 Mai 2023

Mae mapiau realiti estynedig o chwech o orsafoedd mwyaf Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi'u creu i helpu teithwyr i deimlo'n fwy hyderus wrth ddefnyddio'r rhwydwaith rheilffyrdd.

Y gobaith yw y gellir defnyddio'r mapiau AR i gynorthwyo teithwyr sydd o bosib yn nerfus ynghylch teithio, fel y rhai sy'n ymweld â gorsaf am y tro cyntaf neu bobl sydd â phroblemau symudedd.

Gellir defnyddio'r mapiau rhyngweithiol i ddod o hyd i fannau pwysig yn ein gorsafoedd gan gynnwys sgriniau gwybodaeth i gwsmeriaid, lifftiau, toiledau, mannau cymorth ac ystafelloedd aros.

Wedi'i greu gan gwmni canfod ffordd Briteyellow, y chwe map cyntaf i'w creu yw Canol Caerdydd, Stryd y Frenhines Caerdydd, Casnewydd, Caer, Amwythig a Phontypridd. Gellir gweld y mapiau hyn yma.

Dywedodd Michael Davies, Rheolwr Mewnwelediadau ac Arloesi Trafnidiaeth Cymru: “Bydd y mapiau hyn yn galluogi cwsmeriaid i gynllunio eu taith yn yr orsaf cyn eu hymweliad.

“Mae'n gam gwych tuag at wella profiad ac anghenion hygyrchedd ein cwsmeriaid, ac rwy'n edrych ymlaen at ei weld yn datblygu ymhellach.

“Mae wedi bod yn wych parhau i weithio gyda thîm Briteyellow, a oedd yn rhan o'r grŵp cyntaf i gymryd rhan yn Lab cyflymydd arloesi TrC.”

Fel rhan o'u cyflwyniad i'r Lab gan raglen TrC, creodd Briteyellow ateb i wella cyfathrebu am gyfleusterau gorsafoedd ac argaeledd i alluogi cwsmeriaid i ddod o hyd i staff a rhyngweithio â nhw yn hawdd, tra hefyd yn helpu i leihau straen i deithwyr ac annog hunanwasanaeth.

Mae bellach yn rhan o ap BriteWay-XR, sydd ar hyn o bryd yn cael ei brofi gan gwsmeriaid.

Ers bod yn rhan o Lab TrC, mae Briteyellow wedi llwyddo i dderbyn cyllid gan Catapult Connected pan enillodd y  Rhaglen Grantiau Ymchwil ac Arloesi Hygyrchedd cyntaf yr Adran Drafnidiaeth, gan dderbyn hyd at £120k mewn cyllid.

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd mai hwy hefyd oedd enillydd cyllid trwy Raglen Arloesi Sefydliad Oes Dylunio - Pathfinder Trafnidiaeth sy'n ceisio ail-ddylunio ymarferoldeb yr ap i'w wneud yn wirioneddol gynhwysol ac yn hawdd ei ddefnyddio.