Newyddion

17 Ebr 2019

Map newydd i wella hyder teithwyr anabl i deithio ar drena

New map to boost disabled passengers’ confidence to take the train

Rail

Mae’r diwydiant rheilffyrdd yn lansio map rhyngweithiol newydd er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i deithwyr anabl gael gwybodaeth am hygyrchedd mewn gorsafoedd, a fydd yn gwella eu hyder i deithio ar drenau.

Mae hyn yn rhan o raglen ehangach y diwydiant i wella hygyrchedd y rheilffyrdd, ac i gyflawni newid hirdymor.

Mae’r ‘Map Hygyrchedd’ newydd yn rhoi gwybodaeth am bob gorsaf ledled Prydain, ac mae’n galluogi pobl i weld a yw gorsaf benodol yn hygyrch, fel y gallant gynllunio yn ôl eu gofynion personol, a theithio mewn ffordd rwydd a dibynadwy.  Gall teithwyr chwilio am orsafoedd penodol, neu gallant weld Prydain gyfan drwy ddefnyddio’r Map Hygyrchedd, sy’n dangos:

  • a oes gan orsaf fynediad heb risiau, neu fynediad sy’n rhannol heb risiau
  • pa gyfleusterau sydd ar gael mewn gorsaf, gan gynnwys toiledau hygyrch a chyfleuster Changing Places
  • ble mae yna orsafoedd hygyrch eraill, er mwyn gallu cynllunio eich taith wrth i chi deithio.

 

Mae sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod beth i'w ddisgwyl ym mhob gorsaf yn rhoi mwy o hyder iddynt deithio ar drenau. Mae’n bosib defnyddio'r Map Hygyrchedd gyda nodweddion hygyrchedd ar iPhone, Android a chyfrifiaduron bwrdd gwaith, a hynny’n cynnwys pobl â nam ar y golwg. Mae hefyd yn cael ei ddatblygu fel ap, a fydd yn cael ei ryddhau yn ystod y misoedd nesaf, er mwyn ei gwneud hi’n rhwyddach ei ddefnyddio wrth i chi deithio.

Mae’r map hwn yn un rhan o gynllun hirdymor y diwydiant rheilffyrdd i wella hygyrchedd y rheilffyrdd, gan gefnogi mwy o bobl i deithio ar drenau. Mae’r diwydiant rheilffyrdd hefyd yn treialu ap chwyldroadol, ac yn diweddaru systemau cyfrifiaduron swyddfa gefn sy’n cael eu defnyddio gan ganolfannau archebu a staff mewn gorsafoedd i gyflymu archebu cymorth. O fis Tachwedd ymlaen, bydd pobl yn gallu creu proffiliau defnyddwyr, a threulio llawer iawn llai o amser ar y ffôn yn archebu cymorth. Y flwyddyn nesaf, bydd staff y rheilffyrdd yn dechrau defnyddio’r systemau hyn sydd wedi eu diweddaru, ac erbyn haf 2020, bydd yr ap i gwsmeriaid yn cael ei lansio, gan helpu teithwyr i gael rhagor o reolaeth dros eu taith.

Dros y flwyddyn nesaf, bydd cwmnïau trenau hefyd yn cyflwyno trenau newydd sy’n fwy hygyrch, a rheini’n cynnwys systemau gwybodaeth i deithwyr sy'n darparu gwell gwybodaeth weledol am deithiau. Er enghraifft trenau newydd Stadler ar gyfer MerseyRail a Greater Anglia, y Class 800 ‘Azuma’ gan LNER, a'r trenau dosbarth 717 newydd sy'n cael eu cyflwyno gan GTR.  Mae’r diwydiant rheilffyrdd wedi cwblhau gwerth £500 miliwn+ o welliannau ers 2006, ac yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth bod yna £300 miliwn o gyllid ychwanegol, bydd yn gwneud 73 gorsaf arall yn fwy hygyrch erbyn 2024.

 Dywedodd Robert Nisbet, Cyfarwyddwr Rhanbarthol y Grŵp Cyflawni – Rheilffyrdd:

“Bydd ein map newydd yn helpu i wella hyder teithwyr wrth iddynt deithio ar drenau, gan gael gwared ar unrhyw elfen annisgwyl a rhoi sicrwydd iddynt drwy eu galluogi i gynllunio eu taith, a sicrhau eu bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

“Rydyn ni’n gwybod bod angen i ni fynd ymhellach, ac mae’r diwydiant rheilffyrdd yn gwneud newidiadau mawr er mwyn gwneud y rheilffyrdd yn hygyrch i bawb. Rydyn ni’n buddsoddi biliynau o bunnoedd er mwyn gwneud miloedd o gerbydau yn fwy hygyrch, i ddatblygu ap i gyflymu archebu cymorth, ac i ddiweddaru seilwaith i wneud gorsafoedd ledled y wlad yn fwy hygyrch.”

Bu'r Grŵp Cyflawni – Rheilffyrdd yn gweithio ar y cyd â chwmnïau trenau a’r Adran Drafnidiaeth i greu Map Hygyrchedd.

Dywedodd Barry Lloyd, Pennaeth Profiad Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru: “Mae gwneud teithio ar y rheilffyrdd mor hawdd â phosibl i bawb, gan gynnwys pobl ag anableddau a phobl ag unrhyw anawsterau symudedd, yn hynod o bwysig i ni yn Trafnidiaeth Cymru.

“Felly, rydyn ni’n hynod o falch o weld Map Hygyrchedd newydd y Grŵp Cyflenwi – Rheilffyrdd, a fydd yn adnodd gwych er mwyn helpu pobl i weld pa gyfleusterau sydd ar gael iddynt.

“Mae hyn yn dilyn y newyddion y bydd 11 o'n gorsafoedd cyn bo hir yn cael buddsoddiad Mynediad i Bawb, i sicrhau bod mynediad heb risiau yno, ac i wireddu ein hymrwymiad ni bod mynediad heb risiau ar gael ar 99% o’r teithiau ar rwydwaith craidd y cymoedd.”

 

Mae’r diwydiant rheilffyrdd wedi cwblhau dros £500miliwn o welliannau hygyrchedd ers 2006, ac mae 75% o deithiau nawr yn cael eu gwneud drwy orsafoedd mynediad heb risiau.

 

Y gorsafoedd diweddaraf i dderbyn cyllid ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru yw:

 

Y Fenni

Y Barri

Caerffili

Cathays

Cwmbrân

Y Fflint

Llanelli

Llwydlo

Shotton

Dinbych-y-pysgod

Trefforest

 

Bydd y prosiectau hyn yn cael eu rhoi ar waith dros y pum mlynedd nesaf.

 

DIWEDD

 

 

 

Nodiadau i olygyddion

Nodiadau

  • Mae’r Map Hygyrchedd ar gael ar http://accessmap.nationalrail.co.uk/.     
  • Mae pob cwmni trenau a Network Rail yn darparu'r wybodaeth am orsafoedd – maent yn archwilio eu gorsafoedd yn gyson, a bydd unrhyw ddiweddariad yn cael ei adlewyrchu a’i ddiweddaru ar y map, ac ar ‘Stations Made Easy’ National Rail wrth iddynt wneud hyn. Bydd pob gorsaf ar y Map Hygyrchedd hefyd yn cysylltu i dudalen Stations Made Easy ar gyfer gweld diweddariadau/cyhoeddiadau.
  • Mae'r Map Hygyrchedd yn cynnig rhagor o wybodaeth am orsaf pan fyddwch yn clicio ar yr orsaf, gan gynnwys manylion am ba bryd mae staff ar gael i gynnig cymorth.
  • Ar hyn o bryd, mae yna 239,000 o gardiau rheilffyrdd i bobl anabl yn cael eu defnyddio, ac eleni, cafodd 7.5 miliwn o deithiau eu gwneud ar y cardiau hynny. 
  • Mae nifer yr adegau lle mae teithwyr wedi derbyn cymorth wedi codi traean dros y 5 mlynedd diwethaf. Cafwyd 1.3 miliwn o archebion am gymorth yn 2017-18.

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt