Newyddion

06 Mai 2022

Lab Trafnidiaeth Cymru yn Y Depo

Lab by Transport for Wales at The Depot

Mae rhaglen cyflymu arloesedd Trafnidiaeth Cymru ar fin cynnal ei digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf yn y diwydiant technoleg yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Lab Trafnidiaeth Cymru, cynllun a ddatblygwyd gyda Alt Labs, yn gweld arloeswyr busnes o bob rhan o ranbarth Cymru a’r Gororau yn datblygu eu syniadau i wella diogelwch, perfformiad, a phrofiadau cwsmeriaid ar y rheilffordd.

Yn dilyn tair rhaglen lwyddiannus 11 wythnos a gynhaliwyd bron drwy gydol y pandemig COVID-19, mae Lab TrC yn barod ar gyfer ei digwyddiad mwyaf eto yn un o leoliadau mwyaf arloesol Caerdydd, Y Depo.

Yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 26ain Mai o 5.30pm, bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn gweld tri chwmni technoleg yn arddangos eu syniadau yn uniongyrchol i uwch reolwyr arloesi TrC ac arweinwyr diwydiant.

Dywedodd Michael Davies, Rheolwr Mewnwelediad ac Arloesi Trafnidiaeth Cymru: “Ar ôl dwy flynedd lwyddiannus o raglen Lab TrC rydym yn falch iawn o allu symud i’r lefel nesaf drwy gynnal ein digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf.

“Mae safon y syniadau o’n tri grŵp blaenorol wedi bod yn uchel iawn, felly rydym yn edrych ymlaen at glywed yr atebion y mae ein carfan ddiweddaraf wedi’u datblygu dros y tri mis diwethaf.

“Mae’r digwyddiad hefyd yn gyfle i gwrdd yn uniongyrchol ag uwch gydweithwyr TrC, felly byddem yn falch iawn o groesawu cymaint o bobl â phosibl o ddiwydiant technoleg y DU.”

Mae yna ddeg cwmni yn cymryd rhan yn nigwyddiad y mis hwn sef;

4 busnes newydd a charfan:

  • Porter Travel – Cydymaith teithio digidol wedi'i gynllunio i wneud teithio'n ddiymdrech o ran darganfod ac archebu, hyd at brofi a mwynhau. Maent yn canolbwyntio ar gysylltu eu haelodau â'u hopsiynau teithio sy'n cyfateb orau.
  • Cufflink - Mae Cufflink yn helpu i wneud busnesau'n fwy diogel ac yn cydymffurfio trwy ddosbarthu eu data personol a sensitif a thrwyddedu mynediad, fel eu bod bob amser yn gwybod yn union pwy sy'n cyrchu eu data, o ble a pham.
  • Clickflow – Mae Clickflow yn gwmni technoleg sy'n helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau mwy gwybodus trwy ddefnyddio datrysiadau gwybodaeth busnes.

Mae'n dilyn cyfnod o fentora pwrpasol gan arbenigwyr busnes o bell yng nghyfleuster modern tu hwnt TrC yng Nghasnewydd.

Bydd cyfle hefyd i glywed gan gyn-fyfyrwyr carfan 1,2 a 3, sef y cwmnïau canlynol:

Alumni Carfan 3:

RoboK - Adeiladu datrysiadau gweledigaeth cyfrifiadurol effeithiol sy'n seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial (AI) er mwyn democrateiddio diogelwch ym maes cludiant.

Qubopt - Cynnig llwyfan dysgu peiriant cod isel sy'n caniatáu i arbenigwyr parth ddefnyddio efeilliaid digidol, profi rhagdybiaethau a gwneud y gorau o ganlyniadau yn gyflym.

Jnction - Datblygu ap cynlluniwr taith aml-foddol ac ap cynorthwyydd teithwyr sy'n ceisio lleihau straen i deithwyr ag Awtistiaeth ac Anableddau Cudd, wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Utility AR - vWork gydag arloeswyr mewn sectorau diwydiannol fel Gweithgynhyrchu, Fferylliaeth, Cyfleustodau a Chanolfannau Data i ddatgloi potensial cymwysiadau Realiti Estynedig.

Alumni Carfan 2:

Cortecs Gofodol - System fonitro bio-fecanyddol wisgadwy sy'n cyfuno technolegau perchnogol.

Alumni Carfan 1:

Briteyellow Limited - Datrysiad mapio, canfod ffordd a rheoli asedau dan do i helpu gweithredwyr trafnidiaeth i greu gofod deallus.  Maent yn defnyddio realiti estynedig a rhithwir, i wella profiad defnyddwyr a datgloi refeniw newydd.

PassageWay - Trawsnewid totemau, ciosgau a sgriniau cysylltiedig yn arwyddion trafnidiaeth amser real ac arwyddion digidol.  Mae arwyddion PassageWay yn dangos gwybodaeth symudedd aml-foddol leol gyda diweddariadau amser real. Mae hyn yn galluogi gweithredwyr i wthio gwybodaeth i gwsmeriaid presennol a newydd.

Dywedodd Imran Anwar, Prif Swyddog Gweithredol Alt Labs: “Mae’r Diwrnod Demo yn garreg filltir enfawr i Lab TrC.  Bydd yn gyfle i ni arddangos 10 cwmni newydd arloesol sydd ag ateb ymarferol i rai o’r heriau yn y sector Rheilffyrdd sy’n newid yn barhaus.

Mae'n anochel y bydd y cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae'r busnesau newydd hyn wedi gweithio arnynt yn y Lab ers Carfan 1 yn mynd ymlaen i wella profiadau teithwyr a chefnogi  gwahanol adrannau TrC.

Trwy’r 4 rhaglen arloesi, mae’r busnesau newydd hyn wedi cael mynediad uniongyrchol at ddata, arbenigwyr pwnc, gorsafoedd, trenau a rhanddeiliaid allweddol sydd wedi eu galluogi i ddarganfod yr atebion sydd ganddynt heddiw ar gyfer TrC.

Mae tîm Arloesi Alt Labs yn hynod freintiedig o fod wedi gweithio gyda’r busnesau newydd arloesol hyn a chael cyfle i fod yn rhan o’u taith.  Pleser o’r mwyaf yw bod wedi gallu darparu’r 4 rhaglen lwyddiannus hyn i TrC.”

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad ewch i    Lab gan Cohort Trafnidiaeth Cymru Tocynnau 4 Diwrnod Demo, Iau 26 Mai 2022 am 17:30 | Eventbrite  

 

Nodiadau i olygyddion

Fe gaiff yr agenda ac amseroedd llawn eu rhyddhau'n fuan. Bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Croeso gan Brif Swyddog Gweithredol Alt Labs Imran Anwar
  • Araith Agoriadol gan Trafnidiaeth Cymru
  • Cyflwyniadau Cychwynnol
  • Gwobrau
  • I gael rhagor o wybodaeth am raglen cyflymydd Lab Trafnidiaeth Cymru ewch i: https://tfwlab.wales/

Llwytho i Lawr

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 3211180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt