Skip to main content

Lab by Transport for Wales to showcase innovation and tech talent

19 Gor 2021

Ym mis Medi, bydd cynllun arloesol a ddyluniwyd i gefnogi busnesau newydd ac i ysgogi twf yng Nghymru yn arddangos y gorau o dalent arloesi a thechnoleg.

Mae Lab Trafnidiaeth Cymru, cynllun a ddatblygwyd gan TrC ac Alt Labs, yn gweld arloeswyr busnes o bob rhan o ranbarth Cymru a'r Gororau yn datblygu eu syniadau i wella profiad cwsmeriaid ar y rheilffordd.

Cafodd saith cwmni cychwynnol fentora pwrpasol gan arbenigwyr busnes mewn cyfleuster o'r radd flaenaf yng Nghasnewydd i ddatblygu eu cynhyrchion, eu syniadau a'u dyfeisiadau arloesol.

Bydd y diwrnod arddangos rhithwir ddydd Mawrth 3 Medi yn cynnwys rhai o ddoniau technoleg gorau a mwyaf disglair Cymru a gweddill y DU ac yn rhoi cyfle i bobl weld am y tro cyntaf rai o'r datblygiadau arloesol a fydd yn dod i Drafnidiaeth Cymru.

Mae'r rhaglen cyflymydd 10 wythnos wedi'i darparu mwy neu lai i gyd yn ystod pandemig covid-19, gan ganiatáu i fusnesau newydd weithio'n ddiogel a chymryd rhan o gartref, a bydd y diwrnod arddangos nawr yn cael ei ddarlledu ar YouTube ar 3 Medi.

Dyma'r drydedd garfan o gwmnïau y mae Lab Trafnidiaeth Cymru wedi gweithio gyda nhw. Yn ystod y ddwy garfan flaenorol, buont yn gweithio gydag 19 o gwmnïau cychwynnol, a chyflymwyd 13 ohonynt i weithio gyda Trafnidiaeth Cymru.

Cafodd y garfan bresennol y dasg o ymateb i nifer o heriau allweddol sy'n wynebu TrC, gan gynnwys:

- “Sut allwn ni sicrhau ein bod ni'n cadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel?”

- “Sut ydyn ni'n sicrhau ein bod ni'n cael y gorau o'n seilwaith?”

- “Sut allwn ni wneud rheilffyrdd yn fwy cynaliadwy?”

- “Sut allwn ni annog pobl i ddewis trafnidiaeth gyhoeddus?”

Mae'r syniadau arloesol a ddatblygwyd mewn ymateb i'r heriau hyn yn cynnwys cynllunydd taith aml-foddol newydd ac ap cynorthwyydd teithwyr sy'n ceisio lleihau straen i deithwyr ag awtistiaeth ac anableddau cudd wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, system gyfathrebu trên cyflym iawn i drawsnewid WiFi teithwyr, platfform dysgu peiriant cod isel, a systemau realiti rhithwir ac estynedig.

Bydd cyflwyniadau fideo sy'n cyflwyno'r cynhyrchion terfynol yn cael eu rhannu gan bob un o'r saith cwmni cychwynnol ynghyd â'r cyfle i ofyn cwestiynau ac i ddysgu mwy.  Bydd y diwrnod arddangos yn ysbrydoli arloesedd o fewn busnesau a bydd yn rhoi mewnwelediad i rai o'r datblygiadau blaengar sy'n dod i rwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.

Er na all TrC fynd ar drywydd arloesiadau pob cwmni cychwynnol, mae'r cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth i weithio gyda thîm Alt Labs ac arbenigwyr busnes wedi bod yn amhrisiadwy i’r cwmniau hyn ddatblygu eu cynhyrchion, gan arwain at gyfleoedd i weithio ar adegau gyda'i gilydd er na chawsant eu dewis ar y diwrnod arddangos.

Dywedodd Michael Davies, Rheolwr Mewnwelediad ac Arloesi TrC:

“Mae'n wych ein bod wedi gallu parhau i weithio gyda sawl un o'r cwmnïau talentog o'r ddwy garfan rydyn ni wedi'u cynnal hyd yn hyn.  Mae angen arloesi ar ein diwydiant a meithrin talent a syniadau newydd i ddarparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid.

“Ar gyfer ein trydydd carfan, rydym wedi ehangu cwmpas ein chwiliad i geisio diwallu rhai o'r meysydd her eraill yr ydym yn teimlo sy'n bodoli, gan gynnwys ffyrdd newydd o fynd i'r afael ag un o'r heriau mwyaf y mae trafnidiaeth gyhoeddus wedi'u hwynebu yn ddiweddar: sut rydym yn annog pobl i ddewis trafnidiaeth gyhoeddus yn y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddysgu mwy am y syniadau arloesol a ddatblygwyd gan y trydydd carfan o fusnesau newydd ar 3 Medi.”

Ychwanegodd Adam Foster o Alt Labs: “Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn yn dilyn llwyddiant dwy garfan gyntaf Lab Trafnidiaeth Cymru. Rydym wedi gweld o lygad y ffynnon yn union yr hyn y gellir ei gyflawni o ran datrys problemau a datblygu atebion ar gyfer Trafnidiaeth Cymru, a sut mae busnesau newydd yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle y mae'r Lab yn ei gyflwyno.  Nid yw'r newid i ddarparu rhithwir yn her, ond mae wedi caniatáu i'r Lab barhau i gyflymu'r nifer o fusnesau cychwynnol gwych a wnaeth ymgeisio am garfan 3.”

Nodiadau i olygyddion


Dyma fanylion y saith cwmni cychwynnol:

Immersity – dablygu atebion XR Enterprise Studio wedi’i seilio ar y cwmwl i greu amgylcheddau unigryw, defnyddiadwy a hyblyg sy’n arbrofol i weithredwyr a hyfforddwyr gyda byrddau gwaith sydd wedi’u haddasu ar sail mas, VR a dyfeisiau symudol.

Ingram Networks - datblygu system gyfathrebu trên cyflym iawn i drawsnewid WiFi teithwyr

Jnction - datblygu Aubin, cynllunydd taith aml-foddol newydd ac ap cynorthwyydd teithwyr sy'n ceisio lleihau straen i deithwyr ag awtistiaeth ac anableddau cudd wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Quinean - datblygu platfform dysgu peiriant cod isel sy'n caniatáu i arbenigwyr parth ddefnyddio efeilliaid digidol, profi damcaniaethau a gwneud y gorau o'r canlyniadau ar gyflymder

RoboK - datblygu datrysiadau gweledigaeth cyfrifiadurol effeithlon wedi'u seilio ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) i ddemocrateiddio diogelwch wrth gludo

Stofl - datblygu seilwaith ac atebion sy'n cyfuno technolegau Blockchain a Phwer-WAN Isel, gan ganiatáu i beiriannau gyfathrebu a datrys rhai o broblemau mwyaf dybryd y byd yn fwy effeithlon, diogel ac mewn lleoliadau ymhellach i ffwrdd

Utility AR - gweithio gydag arloeswyr mewn sectorau diwydiannol i ddatgloi potensial cymwysiadau Realiti Estynedig sy'n caniatáu i'r defnyddiwr ryngweithio â'r byd go iawn wrth gyrchu cronfeydd data a systemau meddalwedd presennol