Skip to main content

Keolis and Amey to open new Welsh headquarters and design hub and create 130 new Welsh jobs

07 Meh 2018

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi croesawu'r newyddion y bydd gwasanaeth rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru yn golygu agor dau bencadlys newydd yng Nghymru gan greu oddeutu 130 o swyddi o safon uchel yng Nghymru.

Yn dilyn dyfarnu'r contract ar gyfer gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru i KeolisAmey, mae Keolis UK wedi cyhoeddi y bydd yn symud ei bencadlys o Lundain i swyddfa newydd yng Nghymru erbyn 2019 ac y bydd yn ail-leoli ei his-adran rheilffyrdd byd-eang o Baris i Gymru erbyn 2020.

Yn y cyfamser bydd Amey yn agor canolfan ddylunio newydd yng Nghymru, ble y bydd yn cynnig gwasanaethau ymgynghori a bydd rhagor o swyddi yn cael eu creu pan fydd y cwmnïau yn agor canolfan cydwasanaethau a chyswllt cwsmeriaid gan ddarparu gwasanaethau i'r ddau fusnes.

Mae'r swyddi hyn yn ychwanegol i'r 600 o swyddi a'r 30 o brentisiaethau y flwyddyn a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon.

Cyn y cyfarfod gydag Alistair Gordon a Nicola Hindle o Keolis ac Amey, dywedodd Ken Skates Gweinidog yr Economi:

"Yn unol â'n Contract Economaidd, mae buddsoddiad cyhoeddus gyda phwrpas cymdeithasol yn ganolog i'n dull newydd o fynd i'r afael â rheilffyrdd, ac rwy'n falch y bydd y contract rheilffyrdd newydd yn cynnig manteision gwirioneddol a sylweddol i Gymru.

"Mae'r penderfyniad gan y cwmnïau rhyngwladol Keolis ac Amey i leoli dau bencadlys a dwy swyddfa newydd rhyngddynt yng Nghymru yn newyddion gwych, ac yn rhywbeth rydym yn rhagweld fydd yn rhoi hwb economaidd sylweddol, gan ddechrau gyda creu 130 yn rhagor o swyddi o safon uchel. Mae'r rhain yn ychwanegol i'r 600 o swyddi a gyhoeddwyd yn gynharach yn yr wythnos.

"Mae KeolisAmey hefyd wedi ymrwymo i ddod yn gyflogwr Cyflog Byw erbyn 2021 a byddant yn sicrhau bod y Cyflog Byw Gwirioneddol yn cael ei ddefnyddio drwy y gadwyn gyflenwi sylweddol.

"Yn ogystal â'r newyddion yn gynharach eleni y bydd mwyafrif y trenau newydd yn cael eu gosod at ei gilydd yng Nghasnewydd gan y cwmni o Sbaen, CAF, fydd yn dod â'u canolfan gweithgynhyrchu newydd i Gymru, does dim amheuaeth y bydd y contract rheilffyrdd newydd yn darparu nid yn unig wasanaethau rheilffyrdd gwell ond hefyd fanteision economaidd sylweddol i Gymru.

Meddai Alistair Gordon, Prif Swyddog Gweithredol Keolis UK:

"Mae cael eich dewis fel partner Trafnidiaeth Cymru am y 15 mlynedd nesaf yn golygu y byddwn yn rhan o drefniadau Cymru am bron i genhedlaeth.Mae symud ein pencadlys yma yn pwysleisio ein hymrwymiad ac yn ein cynnwys ni o fewn y cymunedau y byddwn yn eu gwasanaethu.

"Mae Cymru yn lle gwych i bencadlys unrhyw gwmni. Fel rhan o'r broses gaffael, daeth KeolisAmey i gysylltiad â busnesau a bywyd yng Nghymru a gwnaeth yr ymrwymiad, y sgiliau ac ansawdd bywyd yng Nghymru argraff arnynt. Roedd hyn, yn ogystal â natur eang ac arloesol uchelgeisiau Trafnidiaeth Cymru, yn golygu bod Cymru yn lleoliad amlwg inni."

Cafwyd cadarnhad hefyd gan Mr Gordon y daw Pencadlys newydd Keolis yn ganolfan ragoriaeth, gan gydweithio'n agos â'r ganolfan cydwasanaethau i ddod yn ganolfan wybodaeth y gall holl is-gwmnïau Keolis ei defnyddio.

Bydd hefyd yn cefnogi datblygiad pellach busnesau Keolis yn y DU gyda datblygiadau newydd ar gyfer parcio, beicio, bysiau a thechnoleg yn cael eu harwain o Gymru.

Meddai Nicola Hindle, Rheolwr Gyfarwyddwr Ymgynghori a Rheilffyrdd yn Amey:

"Fel rhan o'n hymrwymiad hirdymor i Gymru, gan adeiladu ar ein presenoldeb presennol gyda dros 300 o weithwyr yn cynnig gwasanaethau ar gyfer pobl Cymru, byddwn yn buddsoddi mewn canolfan ddylunio Ymgynghori Amey yng Nghymru.

"Bydd y swyddfa hon yn ychwanegiad gwych i'n rhwydwaith strategol o ganolfannau ymgynghori ledled y DU yn Birmingham, Manceinion, Sheffield, Motherwell, Caeredin, Belfast a Crawley."