Skip to main content

Train services continue to be affected in aftermath of storm of Storm Arwen

29 Tach 2021

Cafodd Storm Arwen effaith fawr ar ein gwasanaethau rheilffordd dros y penwythnos a bydd gwasanaethau yn parhau i gael eu heffeithio'r wythnos hon.

Roedd cyfyngiadau cyflymder ar waith ar draws llawer o'r rhwydwaith dros y penwythnos gyda chyflymder gwynt o hyd at 90mya mewn rhai rhannau o Gymru.

O ganlyniad i'r tywydd garw trwy gydol nos Wener ac yn gynnar fore Sadwrn, difrodwyd  offer llinell uwchben, cwympodd llawer o goed a malurion ar y trac gan greu perygl i drenau.

Gweithiodd Network Rail dros y penwythnos i geisio ailagor cymaint â phosibl o'r rhwydwaith erbyn bore Llun.  Fodd bynnag, o ran trenau TrC sydd wedi rhedeg dros falurion, mae angen eu dychwelyd i'r depo ar gyfer gwiriadau diogelwch ac i'w trwsio, a bydd hyn yn effeithio ar y gwasanaethau ar y rheilffordd yr wythnos hon.

Mae TrC yn annog pob cwsmer i wirio cyn teithio gan ddefnyddio https://journeycheck.com/tfwrail.

Dywedodd Jan Chaudhry-Van der Velde, Rheolwr Gyfarwyddwr TrC Rheilffordd:

“Cafodd Storm Arwen effaith fawr ar wasanaethau'r rheilffordd dros y penwythnos a llawer o linellau yn cael eu cau oherwydd coed yn cwympo a rhwystrau eraill.   O ganlyniad, difrodwyd nifer o'n trenau, ac mae ein peirianwyr fflyd wedi gweithio trwy'r penwythnos i drwsio'r difrod ac atgyweirio cerbydau yn ein depos. 

“Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r holl atgyweiriadau, yn y cyfamser, bydd hyn yn cael effaith ar wasanaethau trên.  Rydym yn annog cwsmeriaid i wirio cyn teithio i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dywedodd Rachel Heath, Rheolwr Gweithrediadau Network Rail Cymru a'r Gororau:

“Mae ein timau wedi bod yn gweithio ddydd a nos i glirio ar ôl Storm Arwen.  O ganlyniad i'w gwaith caled, mewn amodau heriol iawn, llwyddwyd i ailagor y mwyafrif o'r llinellau erbyn bore Llun.

“Unwaith eto, mae hyn yn ein hatgoffa o'r heriau rydyn ni’n eu hwynebu ar y rheilffordd yn ystod cyfnodau o dywydd eithafol.”