Newyddion

29 Tach 2021

Gwasanaethau trên yn parhau i gael eu heffeithio yn dilyn storm Storm Arwen

Train services continue to be affected in aftermath of storm of Storm Arwen

Rail

Cafodd Storm Arwen effaith fawr ar ein gwasanaethau rheilffordd dros y penwythnos a bydd gwasanaethau yn parhau i gael eu heffeithio'r wythnos hon.

Roedd cyfyngiadau cyflymder ar waith ar draws llawer o'r rhwydwaith dros y penwythnos gyda chyflymder gwynt o hyd at 90mya mewn rhai rhannau o Gymru.

O ganlyniad i'r tywydd garw trwy gydol nos Wener ac yn gynnar fore Sadwrn, difrodwyd  offer llinell uwchben, cwympodd llawer o goed a malurion ar y trac gan greu perygl i drenau.

Gweithiodd Network Rail dros y penwythnos i geisio ailagor cymaint â phosibl o'r rhwydwaith erbyn bore Llun.  Fodd bynnag, o ran trenau TrC sydd wedi rhedeg dros falurion, mae angen eu dychwelyd i'r depo ar gyfer gwiriadau diogelwch ac i'w trwsio, a bydd hyn yn effeithio ar y gwasanaethau ar y rheilffordd yr wythnos hon.

Mae TrC yn annog pob cwsmer i wirio cyn teithio gan ddefnyddio https://journeycheck.com/tfwrail.

Dywedodd Jan Chaudhry-Van der Velde, Rheolwr Gyfarwyddwr TrC Rheilffordd:

“Cafodd Storm Arwen effaith fawr ar wasanaethau'r rheilffordd dros y penwythnos a llawer o linellau yn cael eu cau oherwydd coed yn cwympo a rhwystrau eraill.   O ganlyniad, difrodwyd nifer o'n trenau, ac mae ein peirianwyr fflyd wedi gweithio trwy'r penwythnos i drwsio'r difrod ac atgyweirio cerbydau yn ein depos. 

“Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r holl atgyweiriadau, yn y cyfamser, bydd hyn yn cael effaith ar wasanaethau trên.  Rydym yn annog cwsmeriaid i wirio cyn teithio i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dywedodd Rachel Heath, Rheolwr Gweithrediadau Network Rail Cymru a'r Gororau:

“Mae ein timau wedi bod yn gweithio ddydd a nos i glirio ar ôl Storm Arwen.  O ganlyniad i'w gwaith caled, mewn amodau heriol iawn, llwyddwyd i ailagor y mwyafrif o'r llinellau erbyn bore Llun.

“Unwaith eto, mae hyn yn ein hatgoffa o'r heriau rydyn ni’n eu hwynebu ar y rheilffordd yn ystod cyfnodau o dywydd eithafol.”

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â

media@tfw.wales

neu ffoniwch 0330 321180

Ddim yn Newyddiadurwr? Ewch i'n tudalen gyswllt