Skip to main content

Popular fflecsi service returns to Llŷn Peninsula

31 Maw 2023

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cadarnhau y bydd y gwasanaeth fflecsi tymhorol yn dychwelyd i Ben Llŷn.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chludiant Cymunedol O Ddrws i Ddrws, bydd y gwasanaeth yn ail-dechrau ddydd Sadwrn 1 Ebrill, gan ddarparu cysylltiadau teithio pwysig i gymunedau a llwybrau i gyrchfannau poblogaidd i ymwelwyr â’r ardal yn ystod misoedd yr haf.

Bydd gwasanaeth fflecsi Llŷn yn gweithredu rhwng dydd Gwener a dydd Llun o 9am tan 6pm, tan ddydd Sul 17 Medi.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn gweithredu ar ddydd Mawrth 8, dydd Mercher 9 a dydd Iau 10 Awst rhwng 9am tan 6pm, i helpu i gludo teithwyr yn ôl ac ymlaen o'r Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan.

Mae nifer y teithwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth wedi mwy na dyblu ers i’r gwasanaeth ddechrau gweithredu gyntaf yn 2021, gyda mwy na 2,200 o deithiau wedi’u cwblhau yn 2022 o gymharu â 689 yn y flwyddyn flaenorol.

Mae fflecsi Llŷn, sy'n defnyddio bws trydan fel rhan o'i fflyd, yn ddewis trafnidiaeth ecogyfeillgar i gymunedau a thwristiaid.

Mae’r gwasanaeth yn cysylltu tref arfordirol Pwllheli, lle mae’n cwrdd â Lein y Cambrian, â rhan gorllewinol Penrhyn Llŷn, gan gwmpasu’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig a chan gynnwys pentrefi Abersoch, Aberdaron, Nefyn a Phorthdinllaen, pentref pysgota golygfaol.

Dywedodd Lee Robinson, Cyfarwyddwr Canolbarth, Gogledd a Chymru Wledig TrC: “Mae Pen Llŷn yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid yng Nghymru ac mae gwasanaeth fflecsi Llŷn yn chwarae rhan bwysig yn gweithredu fel sbardun i drafnidiaeth gynaliadwy yn yr ardal.

“Mae nifer y teithwyr yn parhau i gynyddu, ac rwy’n falch iawn o weld y gwasanaeth yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn yn olynol.

“Gwyddom bod fflecsi yn darparu gwasanaeth hanfodol i ardaloedd gwledig ac mae’n parhau i fod yn rhan hanfodol o ymrwymiad TrC i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth aml-fodd sy’n annog mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Dywedodd Wil Parry, Rheolwr Prosiect Cludiant Cymunedol O Ddrws i Ddrws: “Mae fflecsi yn ddewis trafnidiaeth gwerthfawr iawn i bobl leol ac ymwelwyr â Phen Llŷn yn ystod yr haf.  Rwy’n hapus iawn bod y gwasanaeth yn dychwelyd am ei drydydd tymor eleni.

“Rhan o’r hyn sy’n gwneud Penrhyn Llŷn mor arbennig yw ei fod yn ddilychwin.  Mae gennym arfordiroedd godidog, traethau tywodlyd, cildraethau diarffordd ac ar y mewndir, pentrefi bychain a phentrefannau.

“Rydym eisiau chwarae ein rhan yn gwarchod yr ardal am genedlaethau i ddod drwy gyfnewid y car am ddewis trafnidiaeth gynaliadwy.”

Nodiadau i olygyddion


  • Mae fflecsi Llŷn yn ffordd fforddiadwy o deithio o amgylch Pen Llŷn. Mae tocyn oedolyn sengl yn £4, person 16 oed neu iau - £2 a chost tocyn i grŵp o 4 yw £13.
  • Gellir archebu teithiau drwy lawrlwytho ap fflecsi neu drwy ffonio 0300 234 0300 – mae’r ganolfan alwadau ar agor rhwng 7am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 9am a 6pm ar ddydd Sul.
  • Ariennir fflecsi Llŷn gan Gronfa Datblygu Cymunedol AHNE Llŷn.