Skip to main content

Denbigh fflecsi service expands to rural areas

10 Gor 2023

Mae gwasanaeth fflecsi Dinbych yn cael ei ehangu, gan alluogi mwy o gymunedau ar draws Sir Ddinbych i elwa o gludiant ymatebol i’r galw, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a Chyngor Sir Ddinbych wedi cadarnhau

Gan weithio mewn partneriaeth, bydd fflecsi nawr yn gweithredu mewn ardal i'r de orllewin o Ddinbych, yn ogystal ag i ogledd orllewin a gogledd ddwyrain y dref.

Yn lansio ddydd Llun 17 Gorffennaf, bydd y parthau newydd yn cwmpasu ardaloedd gwledig yn bennaf, gan ddarparu gwell cysylltiadau trafnidiaeth i gymunedau i siopau lleol, canolfannau iechyd, gweithleoedd a chyrchfannau allweddol eraill.

Yn ogystal, bydd y cerbyd a ddefnyddir yn yr ardal wledig yn gerbyd trydan pedwar sedd cwbl hygyrch.

Bydd yr ardal wledig newydd yn gweithredu rhwng dydd Llun a dydd Gwener o 9.30am tan 2.30pm gydag oriau gwasanaeth ym mharth presennol Dinbych yn parhau heb eu newid, i gynnwys dydd Sadwrn. Bydd ardal Fflecsi bresennol Dinbych yn cael ei gwario i gynnwys Parc y Castell ac ardaloedd Acar y Forwyn yn y dref.

Mae fflecsi yn wasanaeth bws sy'n ymateb i'r galw, nad oes ganddo lwybr ac amserlen sefydlog ond parth gweithredu sy'n galluogi i deithwyr gael eu codi a'u gollwng unrhyw le o fewn y parth fflecsi hwnnw.

Yn hytrach na bod teithwyr yn aros wrth arhosfan bws i fws gyrraedd, gallant archebu taith ymlaen llaw gan ddefnyddio'r ap fflecsi, neu drwy ffonio 0300 234 0300. Rhoddir gwybod i deithwyr ble i ddal y bws a phryd y bydd yn cyrraedd . Bydd y man codi mor agos â phosibl at leoliad y teithiwr.

Dywedodd Lee Robinson, Cyfarwyddwr Datblygu Canolbarth, Gogledd a Gwledig Cymru yn Trafnidiaeth Cymru: “Mae ehangu’r gwasanaeth fflecsi i ardaloedd gwledig ger Dinbych yn garreg filltir bwysig arall ar gyfer trafnidiaeth sy’n ymateb i’r galw yn y rhan hon o Gymru.

“Rydyn ni’n gwybod bod fflecsi yn wasanaeth sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr yng nghanol tref Dinbych a bydd ei ehangu yn rhoi dewis trafnidiaeth hygyrch a fforddiadwy i gymunedau gwledig er mwyn helpu i gefnogi teithiau bob dydd a gwneud cysylltiadau teithio ymlaen.

“Mae fflecsi yn rhan hanfodol o’n huchelgeisiau i greu rhwydwaith trafnidiaeth amlfodd y gall pobl yng Nghymru fod yn falch ohono ac rydym yn falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Sir Ddinbych i ddarparu’r gwasanaeth hwn.”

Dywedodd Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Sir Ddinbych, y Cyng. Meddai Barry Mellor, “mae fflecsi sy’n gwasanaethu Dinbych wledig yn gwella cyfleoedd trafnidiaeth i bentrefi Dinbych. Mae’n disodli nifer o wasanaethau afreolaidd, gan ehangu’n sylweddol gwmpas trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer cymunedau Sir Ddinbych, sef Nantglyn, Prion, Peniel, Saron, Tremeirchion a Rhuallt.

“Diolch i gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, bydd y gwasanaeth hefyd ar gael ar gyfer Llannefydd a Groes.”

Llwytho i Lawr