Skip to main content

Find space to social distance on trains with new Capacity Checker website

09 Tach 2020

Mae Trafnidiaeth Cymru yn lansio Gwiriwr Capasiti, i helpu cwsmeriaid i wirio cyn teithio pa drenau allai fod â’r mwyaf o le er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn sgil COVID-19.

Mae’r porth ar-lein newydd ar gael yn www.trc.cymru neu ar ap TfW Rail ac mae’n dangos i gwsmeriaid pan fydd digon o le ar drenau fel arfer, pan fyddant yn weddol brysur neu’n debygol o fod yn llawn, er mwyn iddyn nhw allu cynllunio ymlaen llawn a dewis y gwasanaeth sy’n addas iddyn nhw.

Gan fod y ‘cyfnod atal byr’ wedi dod i ben a’r cyfyngiadau teithio yng Nghymru wedi cael eu dileu, bydd y gwiriwr capasiti yn helpu cwsmeriaid i deithio’n saffach a chadw pellter cymdeithasol ar drenau.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth o hyd a bydd y gwiriwr capasiti yn cryfhau ein mesurau diogelwch yn wyneb COVID-19. Gan fod y cyfyngiadau teithio wedi cael eu dileu yng Nghymru, rydw i’n annog pob cwsmer i ddefnyddio’r cyfleuster ar-lein newydd ac i barhau i ddilyn ein cyngor ar deithio’n saffach.

“Mae hefyd yn bwysig bod y cyhoedd yng Nghymru yn deall, er bod cyfyngiadau teithio wedi cael eu dileu yng Nghymru, na chaniateir teithio i lefydd y tu allan i Gymru o hyd oni bai fod esgus rhesymol dros orfod gwneud hynny.”

Ychwanegodd Leyton Powell, Cyfarwyddwr Diogelwch a Sicrwydd Trafnidiaeth Cymru:

“Drwy gydol y pandemig, rydyn ni wedi rhoi rhaglen fanwl ar waith i sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr, gan gynnwys glanhau ychwanegol a mwy trylwyr, cyfleusterau diheintio dwylo, systemau ciwio, systemau unffordd a threfniadau cadw pellter cymdeithasol.

“Mae’r Gwiriwr Capasiti yn ychwanegiad gwych a fydd yn helpu gyda diogelwch. A fyddai ein holl gwsmeriaid cystal â’i ddefnyddio i helpu i ddewis yr amser mwyaf diogel i deithio”.