Skip to main content

Craidd Safety Step-Up event

22 Gor 2022

Ddydd Gwener 15 Gorffennaf, cynhaliodd Cynghrair Craidd Trafnidiaeth Cymru ddigwyddiad Diogelwch Camu I Fyny, a welodd dros chwe chant o unigolion o bartneriaid cyflenwi seilwaith a chadwyni cyflenwi'r seilwaith yn ymuno.

Mae’r gwaith i symud Metro De Cymru yn ei flaen yn cynyddu’n gyflym iawn, yn enwedig ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd, ac mae bellach yn bwysicach nag erioed i sicrhau diogelwch y staff ar y rhwydwaith, cwsmeriaid sy’n defnyddio’r gwasanaethau a chymdogion cyfagos.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yng nghanolfan chwaraeon Prifysgol De Cymru yn Ystâd Trefforest, yn cynnwys sgyrsiau diogelwch trawiadol, oedd yn amlygu’r angen am ymrwymiad personol i ddiogelwch, gyda’r gwaith yn dwysáu ar y prosiect trawsnewid enfawr.

Roedd themâu allweddol y dydd, DAROGAN / PREDICT risgiau y gall pobl ddod ar eu traws, ATAL / PREVENT risgiau rhag digwydd a PHEIDIWCH Â CHERDDED HEIBIO / DON'T WALK BY, i gyd yn cael eu cyfleu gan dystiolaeth bersonol y cyfranogwyr, oedd yn agoriad llygad ynghyd â hanesion difyr gan Ingnitionpoint! UK.

Dywedodd Karl Gilmore, Cyfarwyddwr Seilwaith y Rheilffyrdd: “Rwy'n hynod falch ein bod ni fel Cynghrair wedi trefnu digwyddiad mor llwyddiannus a hanfodol i'n holl weithwyr ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd.

“Yn ystod y dydd, clywsom straeon personol am ddigwyddiadau a galwadau agos dros y blynyddoedd.  Mae'r straeon yn agoriad llygaid i'r posibilrwydd o ddamwain yn gallu digwydd ac yn gwneud i ni bwyso a mesur ein gweithredoedd tra ar safle, yn ogystal â'r canlyniadau a allai ddilyn.

“Fel rhan o’n gwaith i gyflawni’r Metro, mae trawsnewid y llinellau hyn yn gofyn am fynediad sylweddol i draciau rheilffordd i gwblhau ein gwaith peirianneg yn ddiogel.  Gwneir hyn ar ffurf gweithio o dan eiddo, gwarchaeau neu gyda’r nos pan nad oes trenau’n rhedeg.

“Mae gweld cynnydd yn y gwaith a gyflawnwyd hyd yma yn gyflawniad rhyfeddol i bawb sy’n gysylltiedig, ond mae angen i ni sicrhau bod diogelwch yn flaenoriaeth allweddol ac yn ymrwymiad pwysig gan bawb.  Yn y ffordd hon, gallwn barhau i adeiladu Metro De Cymru tra’n sicrhau bod ein gweithwyr, ein cwsmeriaid a’n cymdogion ar ochr y llinell, yn parhau i fod yn ddiogel bob amser.

“Rhagweld ac Atal.  Peidiwch â cherdded heibio”

Llwytho i Lawr