Skip to main content

Have your say on plans for five new railway stations in South East Wales and more rail services

15 Rhag 2023

Mae un mis ar ôl i ymateb i ymgynghoriad gan Trafnidiaeth Cymru ar gynlluniau ar gyfer pum gorsaf reilffordd newydd yn Ne-ddwyrain Cymru a gwell gwasanaethau trên trawsffiniol. 

Gwahoddwyd aelodau'r cyhoedd i rannu eu barn fel rhan o ymgynghoriad 13 wythnos a ddechreuodd ar 16 Hydref ac sy'n para tan 14 Ionawr. 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn awyddus i gael adborth ar ddyluniadau gorsafoedd posibl yn Nwyrain Caerdydd, Gorllewin Casnewydd, Somerton, Llanwern a Magwyr a Gwndy, gan gynnwys y mathau o gyfleusterau yr hoffai pobl eu gweld ym mhob gorsaf. 

Cliciwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad: trc.cymru/ddc-gorsafoedd-newydd    

Hefyd, gofynnir i aelodau'r cyhoedd am eu barn ar wasanaethau trên newydd rhwng Caerdydd, Bryste a Cheltenham Spa allai ddarparu'r gorsafoedd newydd gyda hyd at bedwar trên yr awr a chynyddu amlder y gwasanaethau yn y gorsafoedd presennol ar hyd y ffordd hefyd.  

Os caiff y cynlluniau eu hariannu, bydd y cynigion yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer teithio lleol a  thrawsffiniol uniongyrchol ar ddwy ochr yr Hafren ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Mae'r cynigion yn argymhellion allweddol gan Gomisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, a gyflwynir fel rhan o Raglen Prif Linell De Cymru, sy'n ceisio gwella'n fawr y ffordd y mae pobl yn cael mynediad at y rheilffordd ac yn teithio arni.   

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibio sy'n caniatáu i aelodau'r cyhoedd drafod y cynlluniau a'r cynigion gwasanaeth gyda'r timau prosiect y tu ôl iddynt. 

Dywedodd Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio a Datblygu Trafnidiaeth:  

“I ni, mae datgloi gallu prif linell De Cymru yn allweddol i newid y ffordd y mae pobl yn teithio yn y rhanbarth. 

Rydym yn falch o rannu ein cynigion ar gyfer pum gorsaf newydd rhwng Canol Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren a fydd, ynghyd â'r gwasanaethau newydd, yn cynnig cyfle i fwy o bobl deithio ar y rheilffordd. 

Rydym yn gwybod y bydd y cynlluniau hyn yn gwella o gael adborth gan y cyhoedd.  Dyna pam rydyn ni'n gofyn i bobl rannu eu syniadau gyda ni.”  

Nodiadau i olygyddion


Nodiadau i olygyddion: 

Datblygwyd y cynigion gyda chyllid gan Lywodraeth y DU, fel rhan o’r Union Connectivity Review.  Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i gynnal yr ymgynghoriad.  Mae angen sicrhau cyllid pellach i barhau i ddatblygu'r gwaith, a chyflawni'r asedau terfynol.  

Yn 2019, bu Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Burns, yn ymchwilio i ffyrdd cynaliadwy o fynd i'r afael â thagfeydd ar yr M4 yn Ne-ddwyrain Cymru. 

Canfu'r Arglwydd Burns nad oes gan bobl lawer o ddewisiadau o ran dewisiadau teithio amgen da yn hytrach na'r draffordd a bod angen llawer iawn mwy o opsiynau trafnidiaeth newydd arnynt.  

Mae Rhaglen Prif Linell De Cymru yn rhaglen a arweinir gan Trafnidiaeth Cymru i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer gwneud gwelliannau i Brif Linell De Cymru.  

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma:   Prif Linell De Cymru | Trafnidiaeth Cymru (trc.cymru)   

Manylion cynigion gwasanaeth: 

Un trên yr awr gwasanaeth TrC rhwng Caerdydd, Casnewydd a Cheltenham Spa, a fydd yn galw ym mhob gorsaf. 

Un trên yr awr gwasanaeth TrC ychwanegol rhwng Caerdydd, Casnewydd a Cheltenham Spa, a fydd yn galw ym mhob gorsaf. 

Gwasanaeth dau drên yr awr (30 munud rhyngddynt) rhwng Caerdydd, Casnewydd a Bryste Temple Meads yn galw ym mhob gorsaf*.  Mae hyn yn ogystal â'r gwasanaeth dau drên yr awr ‘cyflym’ sydd eisoes ar waith. 

(* ac eithio Pilning)