Skip to main content

TfW arrival hubs to help Ukrainian nationals

28 Meh 2022

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi creu canolfannau cyrraedd yng ngorsafoedd rheilffordd Caerdydd a Wrecsam i helpu gwladolion o Wcráin.

Mae’r ystafelloedd yn y gorsafoedd rheilffordd wedi cael eu hailwampio ac maent yn darparu cyfleusterau sy’n cynnwys ardal i blant. Gall yr Wcreiniaid sy’n ffoi rhag rhyfel ddefnyddio’r cyfleusterau hyn wrth gyrraedd y ddinas cyn symud ymlaen i ganolfannau croeso Llywodraeth Cymru neu at deulu, ffrindiau neu noddwyr.

Mae’r canolfannau cyrraedd yn cael eu cefnogi’n llawn gan Gyngor Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae rhoddion wedi cael eu derbyn yn garedig gan Sainsburys Cymunedol y Coed Duon ym Mhontllan-fraith.

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru: “Yn TrC, rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r rheini sy’n chwilio am loches, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y canolfannau cyrraedd rydyn ni wedi’u creu yn ein prif orsafoedd yng ngogledd a de Cymru o fudd i’r bobl sydd eu hangen.

“Fe fyddan nhw’n darparu lle diogel a chyfforddus i’r rheini sy’n cyrraedd Cymru.”  

Dywedodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd sy’n gyfrifol am drafnidiaeth: “Mae Cymru’n falch o fod yn Wlad Noddfa ac rwy’n falch bod TrC wedi gallu cynnig canolfan i ffoaduriaid o Wcráin gadw’n ddiogel rhag y gwrthdaro ofnadwy hwn, gan roi cyfle iddynt ymlacio a chasglu eu meddyliau cyn symud ymlaen i aros gyda theulu, ffrindiau a noddwyr.”

O 17 Mawrth 2022 ymlaen, mae pob ffoadur, yn cynnwys y rheini sy’n dianc rhag y gwrthdaro parhaus yn yr Wcráin a ffoaduriaid eraill, wedi gallu teithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd TrC.

Gall dinasyddion o Wcráin hawlio teithio am ddim drwy ddangos pasbort o Wcráin i oruchwylwyr a staff yr orsaf. Gall pob ffoadur arall deithio am ddim wrth gyflwyno dogfennau statws. 

Nodiadau i olygyddion


I ffoaduriaid sy’n defnyddio’r cynllun teithio am ddim, rhaid i’r dyddiad teithio fod o fewn chwe mis i ddyddiad y dogfennau statws perthnasol.

Bydd y cynllun teithio am ddim yn rhedeg am 6 mis i ddechrau (tan 16 Medi 2022).