Skip to main content

The Heart of Wales: A Credit to Community Rail

16 Awst 2019

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol rheilffordd Calon Cymru wedi derbyn achrediad swyddogol gan yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn yn dynn ar sodlau Rheilffordd y Cambrian, mae Cwmni Datblygu Calon Cymru newydd dderbyn y meincnod ansawdd newydd hwn - dim ond yr ail gwmni yn y DU i wneud hynny. 

Caiff yr achrediad ei reoli gan Gymdeithas y Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol (ACoRP) ar ran yr Adran Drafnidiaeth.

Mae’r achrediad yn edrych ar bob agwedd ar y bartneriaeth, o’i pholisïau a’i gweithdrefnau i’w chynllun busnes yn y dyfodol a sut mae’n buddsoddi ei chyllid gan Trafnidiaeth Cymru. Mae hefyd yn dangos bod y Cwmni Datblygu’n rhedeg y Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol fel sefydliad cyfrifol.

Mae’r bartneriaeth wedi cyflawni nifer o bethau pwysig wrth hyrwyddo’r rheilffordd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf drwy greu llwybr cerdded Calon Cymru, dathlu 150 mlynedd ers sefydlu’r rheilffordd a datblygu'r caffi yng ngorsaf Llanymddyfri.

“Mae derbyn y meincnod ansawdd hwn yn newyddion gwych i ni,” meddai Lisa Denison, Rheolwr Datblygu’r Bartneriaeth. 

“Bydd yn ein galluogi i wneud cais am arian ACoRP ac mae hefyd yn golygu bod gennym ni lais cryfach wrth weithio gyda phartneriaid rheilffyrdd i ddylanwadu ar newidiadau o ran darparu gwasanaethau, fel llunio amserlenni, prisiau tocynnau neu ddatblygu gorsafoedd.

“Mae twristiaeth rheilffyrdd yn faes twf mawr i ni. Er enghraifft, rydyn ni wedi gweld cynnydd mawr yn nifer y teithwyr ac ymholiadau ers lansio rhan olaf y llwybr cerdded.

“Rydyn ni’n datblygu cynlluniau newydd, sy’n cysylltu’r rheilffordd â chynlluniau adfywio economaidd lleol a datblygu trafnidiaeth gynaliadwy. Mae gennym ni rôl bwysig i’w chwarae mewn cymunedau lleol, o gefnogi prosiectau cyflogaeth i greu mentrau a chysylltu busnesau ar draws ardal ddaearyddol eang a’r gobaith yw y bydd yr achrediad yn cryfhau ein llais yn lleol ac yn genedlaethol”.

LlandeiloHub

Mae’r bartneriaeth wedi bodoli ers nifer o flynyddoedd a chafodd ei strwythuro’n ffurfiol fel Cwmni Datblygu dros 10 mlynedd yn ôl mewn ymdrech gymunedol i arbed ac adnewyddu adeilad yr orsaf yn Llanymddyfri. Ar ôl cyflawni hynny, cafodd yr adeilad ei roi ar brydles i Gyfeillion gorsaf Llanymddyfri sydd wedi rhedeg caffi yno ers iddo ailagor yn 2011.

Ers hynny, mae hefyd wedi creu canolfan gymunedol yn Llandeilo ac wedi dathlu pen-blwydd y rheilffordd yn 150 oed, pan deithiodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Charles a Duges Cernyw ar y rheilffordd y llynedd. 

Mae llwybr cerdded Rheilffordd Calon Cymru yn cynnwys 16 o lwybrau gwahanol rhwng gorsafoedd sy’n ymarferol o safbwynt cwrdd â threnau cysylltiol.

Cafodd ei ddatblygu gan Grŵp Llywio Llwybr Rheilffordd Calon Cymru sydd bellach yn ei reoli. Gweithiodd y Grŵp Llywio hwn gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau am ddwy flynedd yn ddiflino i agor y llwybr ar gyfer cerddwyr pellter hir. Cafodd llyfr cerdded a ysgrifennwyd gan yr Athro Les Lumsdon, sy’n rhestru’r holl lwybrau cerdded, ei gyhoeddi ym mis Mawrth ac mae’n gwerthu’n dda.

Mae copïau ar gael drwy https://kittiwake-books.co.uk/ ac fe’u gwerthwyd hefyd yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

Agorodd y llwybr cerdded yn llawn yn gynharach eleni yn Llandrindod ac mae’n cynnwys 141 milltir o lwybrau cerdded ar draws Sir Gaerfyrddin, Powys a Swydd Amwythig.