Skip to main content

Customers urged to plan ahead for December travel

08 Rhag 2020

Mae cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru yn cael eu hannog i wirio manylion eu taith a chynllunio ymlaen llaw gydag amserlen newydd yn dod i rym yr wythnos nesaf a gwasanaethau’n debygol o fod yn brysur dros y Nadolig.

Daw’r newid yn amserlen gaeaf y diwydiant rheilffyrdd yn y DU i rym ddydd Sul, 13 Rhagfyr ac ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru bydd nifer o newidiadau i amseroedd gadael er mwyn rhoi mwy o gysondeb i gwsmeriaid wrth symud ymlaen.

Dros y Nadolig, bydd y gwasanaethau’n rhedeg tan nos Iau, 24 Rhagfyr ac fel sy’n arferol, ni fydd gwasanaeth ar Ddydd Nadolig na Gŵyl San Steffan. Bydd y gwasanaethau’n ailddechrau gyda’r amserlen dydd Sul arferol ar 27 Rhagfyr a dylai cwsmeriaid ddisgwyl i’r rhain fod yn brysur.

Cynghorir cwsmeriaid i ystyried opsiynau teithio eraill ar 27 Rhagfyr i sicrhau bod lle ar gael i’r rheini sy’n gwneud teithiau hanfodol.

Mae Network Rail yn gwneud gwaith hanfodol i uwchraddio’r cledrau a’r signalau yn ardal Caerdydd o 27 Rhagfyr tan ddydd 3 Ionawr felly dylai cwsmeriaid sy’n teithio i’r ddinas a thrwyddi ddisgwyl rhai newidiadau i deithiau, trafnidiaeth yn rhedeg ar y ffyrdd yn lle trenau a gwaith addasu posibl ar blatfformau.

Ceir gwaith hefyd ar y llwybr Gorllewinol, a allai effeithio ar deithwyr sy’n teithio o Dde Cymru i Loegr. Bydd llai o drenau’n cael eu darparu i Temple Meads Bryste (rhwng 26 Rhagfyr a 9 Ionawr) tra bydd y to’n cael ei adnewyddu a’r orsaf yn cael ei hailweirio. Bydd yr orsaf yn dal i fod ar agor.

Dylai cwsmeriaid ddefnyddio systemau cynllunio teithio ar wefan Trafnidiaeth Cymru ac Ymholiadau National Rail i sicrhau eu bod yn gwybod beth yw manylion eu taith. Mae Trafnidiaeth Cymru hefyd yn darparu gwiriwr capasiti sy’n rhoi syniad i gwsmeriaid pa drenau sydd â digon o le a’r rheini sydd fel arfer yn llawn ar sail patrymau teithio diweddar.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: “Mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd i ni i gyd, a bydd llawer yn croesawu codi’r cyfyngiadau teithio ar gyfer y Nadolig. Ond gallai roi pwysau ychwanegol ar wasanaethau rheilffyrdd, y bydd rhai ohonynt eisoes wedi cael eu lleihau. Helpwch TrC a fydd yn gweithio’n galed i fynd â chi adref yn ddiogel. Cynlluniwch eich taith drwy wirio ymlaen llaw a dewis amseroedd tawel lle bynnag y bo modd, gwisgwch orchudd wyneb a theithio’n gyfrifol.”

Dywedodd James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru: “Wrth i ni godi’r cyfyngiadau teithio, rydyn ni’n rhagweld y bydd mwy o alw ar 23, 24 a 27 Rhagfyr, ond bydd ein timau’n gwneud popeth o fewn eu gallu i gael pobl adref.

“Bydd rhai newidiadau i amseroedd gadael ar yr amserlen newydd o 13 Rhagfyr ymlaen, felly mae’n hanfodol bod cwsmeriaid yn gwirio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio. Efallai y bydd rhai newidiadau byr rybudd i rai gwasanaethau a dylai cwsmeriaid fod yn ymwybodol o’r gwaith gwella rheilffyrdd sydd ar y gweill, defnyddio ein Gwiriwr Capasiti i ddarganfod pa drenau sydd â’r mwyaf o le i gadw pellter cymdeithasol a, lle bo’n bosibl, cadw sedd ar eu trên dewisol yn ogystal â phrynu tocyn ymhell cyn y diwrnod teithio.

“Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn dal yn ffordd ddiogel iawn o deithio ac mae gennym fesurau glanhau a diogelwch ychwanegol ar waith, yn ogystal â thimau ychwanegol ar y rhwydwaith i sicrhau bod pobl yn dilyn y rheolau ac yn gwisgo gorchudd wyneb, oni bai eu bod wedi’u heithrio.”

Wrth siarad am waith peirianneg y Nadolig, dywedodd Bill Kelly, cyfarwyddwr llwybrau Network Rail yng Nghymru: “Mae’r gwaith hwn yn hanfodol i ddod â gwasanaethau rheilffyrdd mwy dibynadwy, cyflymach a gwell i deithwyr i mewn ac allan o Gaerdydd.

“Y Nadolig yw’r amser tawelaf ar y rheilffordd, fel arfer, a dyna pam mae’r gwaith uwchraddio hanfodol hwn wedi cael ei drefnu ar hyn o bryd, gan sicrhau cyn lleied o darfu â phosib.

“Rydyn ni’n annog teithwyr i wirio cyn teithio i wneud eu taith mor esmwyth â phosibl ac rydyn ni’n diolch i bawb am eu hamynedd wrth i ni wneud y gwaith hanfodol hwn.”

Nodiadau i olygyddion


Mae tocynnau teithio ar gael a gall cwsmeriaid ddod o hyd i’r rhai rhataf wrth brynu ar ap TfW Rail ac yn https://trc.cymru/ heb ffioedd archebu na ffioedd cerdyn credyd.

Mae rhagor o wybodaeth am Wiriwr Capasiti TrC ar gael yn https://trc.cymru/statws-gwasanaeth/gwiriwr-capasiti

Bydd gwasanaethau GWR i Lundain, Abertawe a Chaerfyrddin yn gweithredu drwy gydol y cyfnod, ond efallai y bydd amseroedd yn newid.  Gwiriwch eich taith cyn teithio ar www.gwr.com ac archebu ymlaen llaw i gadw sedd. I gael cyngor am deithio’n hyderus, mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.gwr.com/safety

Bydd Avanti Trains yn parhau i wasanaethu Gogledd Cymru gyda’i amserlen bresennol, sef gwasanaeth dychwelyd uniongyrchol o Gaergybi a Wrecsam i Lundain Euston. Cefnogir y rhain gan wasanaeth gwennol o Crewe, lle gellir gwneud cysylltiadau i ac o wasanaethau i Lundain, Manceinion, Gorllewin Canolbarth Lloegr a’r Alban. Unwaith eto, cofiwch fwrw golwg ar fanylion eich taith cyn teithio.

Llwytho i Lawr