Newyddion

08 Ion 2020

Agor Canolfan Seilwaith Metro De Cymru

South Wales Metro Infrastructure Hub Opens

Metro

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig heddiw gydag agoriad Canolfan Seilwaith Metro De Cymru.

Mae’r cyfleuster yn Nhrefforest, sef y ganolfan newydd lle bydd TrC yn cyflawni cam nesaf y gwaith o drawsnewid rheilffyrdd y cymoedd ar gyfer Metro De Cymru, yn cynnwys cyfleusterau dosbarthu a swyddfeydd rheoli.

Mae’r rhan hon o brosiect Metro De Cymru wedi’i hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Prifddinas Ranbarth Caerdydd ac Adran Drafnidiaeth y DU. 

Bydd Canolfan Seilwaith y Metro yn hanfodol i ddarparu’r Metro ac i’w gynnal a’i gadw yn y dyfodol.   Am y pum mlynedd gyntaf, bydd y ganolfan yn cael ei defnyddio yn bennaf fel canolfan dosbarthu deunyddiau ac ar ôl cam cyntaf y trawsnewid, bydd yn esblygu i fod yn ddepo cynnal a chadw tan ddiwedd cyfnod y contract gwasanaethau rheilffyrdd presennol.  

Bydd y swyddfeydd rheoli prosiectau yn gartref i dros 200 o weithwyr, gan greu lleoliad canolog ar gyfer gwaith ar y Metro dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. 

Dywedodd Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: “Mae’n fraint cael agor Canolfan Seilwaith Metro Trefforest. Mae’n gam enfawr ymlaen ar gyfer Trafnidiaeth Cymru ac ar gyfer cyflawni cam nesaf Metro De Cymru. Mae Metro De Cymru yn mynd i drawsnewid y ffordd mae pobl yn teithio yn Ne Cymru, gan ddarparu cyfleoedd cymdeithasol, busnes ac economaidd.

“Mae Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi tri chwarter biliwn o bunnoedd yng ngham nesaf Metro De Cymru a bydd y cyfleuster newydd hwn yn ganolog i’r cynnydd fydd yn cael ei wneud dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, a thu hwnt.”

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru: “Drwy uno llwybrau trenau, bysiau a theithio llesol, bydd Metro De Cymru yn gwella cysylltedd ledled De Cymru yn sylweddol ac yn sicrhau mynediad at swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill i bobl Cymru. 

“Drwy ein buddsoddiad ni, bydd dros 170km o gledrau’n cael eu trydaneiddio, bydd cledrau a signalau’n cael eu huwchraddio a bydd cyfleusterau’n cael eu creu a’u gwella mewn gorsafoedd.  

“Gan chwyldroi trafnidiaeth ar gyfer cymunedau lleol, bydd y cam hwn o Fetro De Cymru yn arwain at siwrneiau cyflymach, mwy o gapasiti, gwasanaethau amlach a mwy dibynadwy a bydd yn cynnig teithio mwy fforddiadwy.”

Ychwanegodd Kevin Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru: “Mae agor Canolfan Seilwaith Metro Trefforest yn garreg filltir bwysig arall ar ein taith i drawsnewid trafnidiaeth ar gyfer pobl Cymru a chreu rhwydwaith y gall pobl ymfalchïo ynddo. 

“Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, byddwn yn dechrau gweithio ar raglen drawsnewid ledled De Cymru. Gwaith tîm yw hyn; mae datblygu ein cynlluniau a’u cyflawni gyda’n gilydd yn gyffrous.”