Skip to main content

Taffs Well Depot and station update

22 Ion 2024

Rydym yn gweithio i uwchraddio’r ffordd fynediad i faes parcio’r orsaf a Depo newydd Ffynnon Taf.

Bydd hyn yn golygu cau rhan o Ffordd Bleddyn rhwng cylchfan depo New Adventure a’r orsaf reilffordd am gyfnod byr a thros dro, ar y penwythnosau canlynol:

O 7yh ar ddydd Gwener 2 Chwefror i 6yb ddydd Llun 5 Chwefror

O 7yh ddydd Gwener 9 Chwefror tan 6yb ddydd Llun 12 Chwefror

O 7yh ddydd Gwener 16 Chwefror tan 6yb ddydd Llun 19 Chwefror

Bydd y ffordd ar agor i gerddwyr, a'r orsaf i deithwyr, fodd bynnag bydd angen i'r rhai sy'n gyrru i'r orsaf gynllunio ymlaen llaw a defnyddio cyfleusterau Parcio a Theithio eraill, megis yng ngorsaf Radur. Bydd hefyd nifer fach o leoedd parcio yn Delyn Warehousing yn Ffynnon Taf.

Bydd mynediad i gerbydau hyd at y gylchfan ac i mewn i'r ystâd ddiwydiannol yn parhau yn ei le.

Mae rhan fwyaf deheuol Ffordd Bleddyn rhwng yr orsaf a’r gyffordd â Heol Caerdydd, sydd bellach yn gweithredu fel pont dros y rheilffordd i’r Depo, yn parhau ar gau tan Gwanwyn 2024.

Cyn i Ffordd Bleddyn ailagor yn llwyr yn Gwanwyn, byddwn yn gweithio i gael gwared ar y llwybrau troed presennol a gosod rhai newydd yn eu lle yn ogystal â gwneud gwaith diddosi a draenio. Er mwyn sicrhau y gallwn wneud hyn yn ddiogel, byddwn yn rhoi rheolaeth traffig dros dro ar waith ar gyffordd Ffordd Bleddyn / Ffordd Caerdydd / Heol y Fynwent o 5 Chwefror.

Bydd hefyd rhai cynlluniau i gau Heol Caerdydd dros dro, dros nifer o benwythnosau yn gynnar eleni, er mwyn galluogi’r gwaith draenio hwn ymhellach. Byddwn yn rhoi rhybudd i'r gymuned cyn y gwaith yma.

map-5

Coch – cau dros dro ar benwythnosau ym mis Chwefror
Oren – ar gau tan Gwanwyn 2024