Skip to main content

Transport for Wales outline dates for additional train services

24 Medi 2021

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cadarnhau dyddiadau ar gyfer gwasanaethau trên ychwanegol y mae am eu hychwanegu i'w amserlen ar draws llwybr Cymru a'r Gororau dros y tair blynedd nesaf.

Oherwydd effaith COVID-19, bu’n rhaid diwygio rhai dyddiadau gwreiddiol, a bennwyd yn 2018, gan fod y pandemig yn effeithio ar gadwyni cyflenwi, darparu'r seilwaith angenrheidiol i weithredu gwasanaethau newydd a’r gallu i hyfforddi criwiau trên newydd, oherwydd cadw pellter cymdeithasol.  Mae effaith y pandemig wedi bod yn sylweddol ac yn bellgyrhaeddol, ond mae TrC hefyd wedi cadarnhau y bydd yn darparu'r holl wasanaethau ychwanegol a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2018.

Fel y gall y gwasanaethau ychwanegol a gyhoeddwyd gyntaf yn 2018 ddod i rym ym mis Rhagfyr 2022, rydym wedi rhoi cynlluniau diwygiedig ar waith:

  • Caerdydd i Cheltenham (un trên cyson yr awr i bob gorsaf) - Bydd ar waith erbyn Rhagfyr 2022 (yn ôl y trefniant gwreiddiol)
  • Rheilffordd Calon Cymru (un gwasanaeth ychwanegol y dydd i bob gorsaf) - bydd ar waith erbyn mis Rhagfyr 2022 (yn ôl y trefniant gwreiddiol). (Hefyd, yn ystyried y posibilrwydd o gyflwyno trenau nos nos rhwng Amwythig a Llandrindod, a rhwng Abertawe a Llanymddyfri, yn amodol ar gytundeb â Network Rail)
  • Lerpwl i Llandudno (gwasanaeth newydd bob awr) - Bydd ar waith erbyn Rhagfyr 2023 (diwygiedig)
  • Estyniad i wasanaeth presennol Maes Awyr Manceinion i Landudno - Bydd ar waith erbyn Rhagfyr 2023 (wedi’i ddiwygio)
  • Aberystwyth i'r Amwythig (un trên cyson pob awr i bob gorsaf) - Bydd ar waith erbyn Mai 2024 (wedi'i ddiwygio)
  • Gwasanaeth bob awr rhwng Lerpwl a Yr Amwythig - Bydd ar waith erbyn mis Rhagfyr 2024

Hefyd, mae TrC wedi llwyddo i brynu 25 o gerbydau Mark 4 Intercity arall ynghyd â phum trelar fan gyrru sydd wedi’u hadnewyddu'n llawn i safon uchel.  Bydd hyn yn cynnwys pedwar trên pum cerbyd a fydd yn dechrau gwasanaethu ar y llwybr rhwng De Cymru a Manceinion yn 2023.  Mae hwn yn ymrwymiad newydd ac mae TrC yn awyddus i archwilio'r manylion gyda theithwyr a rhanddeiliaid yn fuan .  

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad TrC, Colin Lea:

“Nid yw'n unigryw i ni yng Nghymru, ond mae'r pandemig yn parhau i gael effaith enfawr ar bob un ohonom ac rwy'n falch o'r ffordd y gwnaethom gadw gweithwyr allweddol i symud yn ystod y dyddiau tywyllaf.  Wrth inni symud ymlaen yn hyderus, rydym yn dechrau gweld patrymau teithio ôl-bandemig yn ffurfio. Mae teithio hamdden eisoes yn dychwelyd yn gyflym, ond mae'n debygol y bydd yn cymryd mwy o amser i draffig cymudo ddychwelyd, gan fod llawer ohonom yn addasu i weithio'n hyblyg.  Efallai y bydd y patrymau teithio newydd hyn yn ein helpu i lyfnhau'r galw am deithio dros gyfnodau amser ehangach a helpu i leddfu rhai o'n llifoedd traddodiadol sy'n dueddol o fod yn brysur iawn.

“Ers y cyhoeddiadau gwreiddiol yn 2018, rydym wedi gweithio’n galed ac yn dechrau gweld y gwaith hwnnw'n dwyn ffrwyth - gyda'r trenau Pacer cyfan wedi'u heithrio'n gyfan gwbl o'r gwasanaeth a threnau newydd yn dechrau cael eu profi o amgylch Gogledd Cymru.  Fodd bynnag, mae'r pandemig wedi effeithio ar ein gallu i hyfforddi criwiau newydd ac wedi tarfu ar ein cadwyn gyflenwi mewn sawl ffordd.  Er gwaethaf hyn, byddwn yn darparu rhai o'r gwasanaethau ychwanegol y gwnaethom ymrwymo iddynt nôl yn 2018, ond mae angen diwygio ychydig arnynt.  At ei gilydd, bydd yr holl wasanaethau ychwanegol a ymrwymwyd iddynt yn 2018, dros 60 o wasanaethau newydd, yn cael eu hychwanegu at yr amserlen dros y blynyddoedd i ddod.

“Rydym yn parhau i fod yn hyderus y byddwn yn cyflawni’r cynlluniau uchelgeisiol sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru, gan gynnwys mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, a byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid er budd y cymunedau ledled Cymru a’r ffiniau.”

Mae cyflwyno'r cynlluniau, a amlinellir uchod, yn dibynnu ar newidiadau i'r seilwaith gan Network Rail, a ariennir gan Lywodraeth y DU. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Network Rail fel rhan o ‘Grŵp Llywio Digwyddiad’ i ​​helpu i gyflawni’r cynlluniau diwygiedig.

Yn ogystal ag ailgyflwyno i'r addewidion a wnaed yn 2018, mewn amserlen ddiwygiedig, mae TfW yn parhau i fod yn ymrwymedig i:

  • Metro De Cymru

Buddsoddiad o dri chwarter biliwn o bunnoedd i uwchraddio'r rheilffordd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Treherbert. Mae sylfeini Offer Llinell Uwchben cyntaf eisoes wedi'u gosod.

  • Gogledd Cymru

Rydym yn gweithio ar y camau cychwynnol ar gyfer Metro Gogledd Cymru, gan roi'r sylfeini yn eu lle ar gyfer gwasanaethau trawsnewidiol rheilffyrdd a bysiau a theithio egnïol a'r gwasanaeth newydd o Lerpwl i Wrecsam wedi'i lansio trwy'r Halton Curve.

  • Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru

Cefnogodd TrC yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer datblygu'r Metro ac ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ystyried hyn.

  • Gorllewin Cymru i Fanceinion

Gwasanaethau ‘premiere’ ychwanegol o Orllewin Cymru i Fanceinion i'w cyflwyno erbyn mis Rhagfyr 2022, gan ddefnyddio'r cerbydau cydberthynas o ansawdd uchel a brynwyd.

Nodiadau i olygyddion


Ynghyd â diwygio amserlen Rhagfyr 2022, mae TrC wedi edrych ar amserlen 2021 a byddant yn cyflawni dau ymrwymiad sy'n gerrig milltir pwysig:

- Llinell Glyn Ebwy (un gwasanaeth ychwanegol yr awr rhwng Cross Keys a Chasnewydd) - Bydd ar waith erbyn mis Rhagfyr 2021 (fel y cynlluniwyd yn wreiddiol a'i ymestyn i Dref Glyn Ebwy unwaith y bydd y gwaith seilwaith ar y llinell wedi'i gwblhau yn 2023).

- Wrecsam i Bidston (un trên ychwanegol yr awr yn galw mewn rhai gorsafoedd) - Bydd ar waith erbyn Mai 2022 (wedi'i ddiwygio).

Fel sy’n arferiad yn y diwydiant, mae gwasanaethau newydd yn dibynnu ar y diwydiant yn rhoi hawl mynediad i ni.