Skip to main content

Making greener choices

23 Tach 2022

Yn TrC, mae gennym nodau uchelgeisiol i gefnogi targedau sero-net 2050 Llywodraeth Cymru a chydweithio i gyflawni sector cyhoeddus di-garbon net yng Nghymru erbyn 2030.

Mae sut rydyn ni’n dewis teithio, boed ar gyfer gwaith, siopa neu i ymweld â ffrindiau a theulu, yn un o’r penderfyniadau hinsawdd mwyaf sy’n ein hwynebu o ddydd i ddydd. Yn 2020, roedd trafnidiaeth yn gyfrifol am 24% o gyfanswm allyriadau’r DU. Deilliodd y mwyafrif (91%) o allyriadau o drafnidiaeth ddomestig o gerbydau ffordd. Ceir a thacsis oedd y cyfranwyr mwyaf.

Yn dilyn Cop27 yr wythnos ddiwethaf yn yr Aifft ac Wythnos Hinsawdd Cymru'r wythnos hon, rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwn ni fel unigolion wneud dewisiadau trafnidiaeth gwyrddach, a sut fel sefydliad mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio i leihau ein hôl troed carbon, gan sicrhau cydnerthedd hinsawdd.

Creu rhwydwaith mwy cynaliadwy

Yn TrC, mae gennym nodau uchelgeisiol i gefnogi targedau sero-net 2050 Llywodraeth Cymru a chydweithio i gyflawni sector cyhoeddus di-garbon net yng Nghymru erbyn 2030.

Rydym yn gweithio i ddatgarboneiddio ein rhwydwaith a lleihau ein heffaith ar newid yn yr hinsawdd. Dyma flas o’r hyn rydym yn ei wneud:
  • Trydaneiddio 172km o drac
  • Cyflwyno cerbydau newydd
  • Annog dulliau teithio mwy cynaliadwy
  • Helpu i adeiladu llwybrau teithio llesol gwell, mwy hygyrch gyda’n partneriaid
  • Datblygu Metro De Cymru
  • Gosod mannau gwefru cerbydau trydan newydd mewn meysydd parcio
  • 100% o drydan yn cael ei gaffael o ffynonellau adnewyddadwy
  • Gosod paneli solar ffotofoltäig (PV) ar 20 o adeiladau ein gorsafoedd.

Mae ein Cynllun Ymaddasu i Newid yn yr Hinsawdd a gyhoeddir yn gynnar y flwyddyn nesaf yn darparu map ffordd ar gyfer meithrin cydnerthedd o fewn Trafnidiaeth Cymru. Cyn bo hir, byddwn yn cynnal Asesiadau Risg Newid Hinsawdd (CCRA) cynhwysfawr ar draws ein rhwydweithiau, gweithrediadau a gwasanaethau, gan gynnwys ein hasedau Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL), bysiau a Metro De Cymru newydd.

Teithio'n wyrddach

Mae sawl ffordd syml o leihau eich hôl troed carbon trafnidiaeth. Rhowch gynnig ar feicio neu gerdded am ran o'ch taith, neu i'ch gorsaf agosaf. Mae llawer o'n gorsafoedd yn darparu lleoedd i barcio beiciau fel y gallwch barhau â'ch taith ar drên neu fws.

Bike rack at Abergavenny station

Mae teithio ar drên neu fws yn ffordd wych i chi ymlacio a mwynhau teithio llesol. Mwynhewch wrando ar eich hoff bodlediad (ydych chi wedi rhoi cynnig ar Jest y Tocyn?), darllen llyfr neu'n syml fwynhau tirwedd odidog Cymru. Mae defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd, sŵn traffig ac yn helpu i leihau allyriadau o draffig ffordd.

Cardiff central 2022  (6)-2

Chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud gyda’ch diwrnod? Gadewch y car gartref a mwynhau golygfeydd godidog Cymru ar un o’n rheilffyrdd golygfaol. Aiff Rheilffordd Calon Cymru a chi ar hyd llwybr dramatig ger troed mynyddoedd, coedwigoedd ac afonydd gwyllt. Neu, beth am lein arfordirol ac ymlaciol Dyffryn Conwy? Mae pob math o deithiau ar gael ynghyd â llawer o drefi a phentrefi i’w harchwilio ar hyd y daith hefyd.

TfW Conwy line landscapes (9)

Drwy feddwl yn wahanol, a gwneud newidiadau bach i’n harferion pob dydd, gallwn ni oll wneud gwahaniaeth enfawr i’r effaith a gawn ar ein planed.